(+84) 463.28.7979

10 cách tạo mật khẩu ngẫu nhiên từ dòng lệnh


Một trong những điều tuyệt vời về Linux là bạn có thể làm điều tương tự của hàng trăm cách-thậm chí một cái gì đó khác nhau nhưng đơn giản như tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên có thể được thực hiện với hàng chục các lệnh khác nhau. Dưới đây là 10 cách bạn có thể làm điều đó.


Chúng tôi thu thập tất cả các lệnh từ Command-Line Fu và thử nghiệm chúng trên máy tính Linux của mình để đảm bảo rằng chúng hoạt động. Bạn có thể sử dụng trên Windows với việc cài đặt Cygwin, mặc dù chúng tôi đã không kiểm tra tất cả chúng.
Tạo ra mật khẩu ngẫu nhiên
Đối với bất kỳ lệnh tạo mật khẩu ngẫu nhiên, bạn có thể thay đổi chúng để đưa ra một chiều dài mật khẩu khác nhau hoặc bạn chỉ có thể sử dụng các ký tự đầu tiên x của mật khẩu được tạo ra nếu bạn không muốn một mật khẩu dài. Hy vọng rằng bạn đang sử dụng quản lý mật khẩu như LastPass, do đó bạn không cần phải ghi nhớ chúng.

Phương pháp này sử dụng để thuật toán băm SHA chạy trên x64 và sau đó kết quả đầu ra số 32 ký tự hàng đầu.

date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo

Phương pháp này sử dụng tính năng có sẵn /dev/urandom và lọc ra các nét đặc trưng duy nhất mà bạn thường sử dụng trong mật khẩu. Sau đó cho kết quả đầu ra là top 32.

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32};echo;

Một trong những chức năng này sử dụng rand của openssl, mà có thể không được cài đặt trên hệ thống của bạn. Điều tốt có rất nhiều ví dụ khác, phải không?

openssl rand -base64 32

Một trong những điều này cũng giống như những urandom khác, nhưng chỉ làm công việc ngược lại. Bash là rất mạnh mẽ!

tr -cd ‘[:alnum:]’ < /dev/urandom | fold -w30 | head -n1

Dưới đây là một ví dụ khác là bộ lọc bằng cách sử dụng chuỗi lệnh, chuỗi mà đầu ra có thể in từ một tập tin mà trong trường hợp này là tính năng urandom.

strings /dev/urandom | grep -o ‘:alnum:’ | head -n 30 | tr -d ‘\n’; echo

Dưới đây là một phiên bản đơn giản của một urandom.

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6

Điều này quản lý để sử dụng lệnh dd rất hữu ích.

dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null | base64 -w 0 | rev | cut -b 2- | rev

Bạn thậm chí có thể tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên trái, mà sẽ cho phép bạn nhập mật khẩu của bạn bằng một tay.

</dev/urandom tr -dc ‘12345!@#$%qwertQWERTasdfgASDFGzxcvbZXCVB’ | head -c8; echo “”

Nếu bạn đang sử dụng tất cả thời gian, đây có thể là một ý tưởng tốt hơn để đặt nó vào một hàm. Trong trường hợp này, một khi bạn chạy lệnh một lần, bạn có thể sẽ sử dụng randpw bất cứ lúc nào bạn muốn tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên. Bạn sẽ có thể muốn đặt nó này vào ~ / bashrc file của bạn.

randpw(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

Bạn có thể sử dụng cùng một cú pháp để làm cho bất kỳ những thành một chức năng chỉ cần thay thế tất cả mọi thứ bên trong {}.

Và đây là cách dễ nhất để tạo ra một mật khẩu từ dòng lệnh, mà làm việc trong Linux, Windows với Cygwin và có lẽ có thể với Mac OS X. Tôi chắc chắn rằng một số người sẽ phàn nàn rằng nó không phải là ngẫu nhiên như một số các tùy chọn khác, nhưng trung thực, đó là ngẫu nhiên đủ nếu bạn có được sử dụng toàn bộ điều.

date | md5sum

Vâng, khá là dễ dàng thậm chí đủ để nhớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *