(+84) 463.28.7979

Broadband Usage Monitor Ireland 2.5


Băng thông rộng sử dụng Màn hình Ireland là một ứng dụng đơn giản sẽ giúp bạn theo dõi việc sử dụng băng thông rộng của bạn. Nó hiển thị thống kê sử dụng của bạn trong khay hệ thống.

Di chuột qua biểu tượng trên khay để xem số liệu thống kê hiện hành.Tray thay đổi biểu tượng để chỉ ra cách sử dụng. Cảnh báo được đưa ra khi đạt đến giới hạn.

Yêu cầu:

· Java 6

Free Download

External mirror 1 [EXE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *