(+84) 463.28.7979

Cấu hình dịch vụ Active Directory Right Management


Active Directory Rights Management Services (AD RMS) là một định dạng và dịch vụ ứng dụng được thiết kế để bảo vệ thông tin bằng cách răn đe người dùng vô ý chia sẻ thông tin với những người trái phép. AD RMS bảo vệ thông tin khi nó được kết nối và khi nó không được kết nối với mạng công ty. Một chính sách sử dụng được ràng buộc với các mục bảo vệ để không có vấn đề mà nó đi các quyền được thực thi để đảm bảo rằng chỉ những người nhận ủy quyền có thể truy cập vào nội dung chính sách. Có thể giới hạn người dùng như xem, sao chép, chuyển tiếp và in ấn.

Bạn có thể triển khai AD RMS trong một máy chủ độc lập hoặc một nhóm. Điều này cho phép bạn linh hoạt để bắt đầu với một cấu hình cơ bản và quy mô để xử lý một khối lượng lớn hơn của việc sử dụng hoặc thực hiện dự phòng khi cần thiết.

Trước khi bạn cài đặt AD RMS trên Windows Server 2008, bạn sẽ cần phải cài đặt NET Framework 3.0. Do vậy, bạn không thể cài đặt AD RMS trên một máy tính cài đặt Windows 2008 Server Core.

Để cài đặt AD RMS bạn thực hiện các bước sau:

1.    Mở “Server manager”, chọn “Role” sau đó click “Add Roles”.

2.    Trong “Add roles Wizard”, ở trang “Before you begin”, click Next.

3.    Ở trang “Server Roles” bạn lựa chọn “Active Directory Rights management Services” và click Next.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *