(+84) 463.28.7979

Cấu hình DNS Conditional Forwarders trong Windows Server 2008


Conditional Forwarders là một tính năng mới trong các máy chủ Microsoft DNS của Windows Server 2003. Đó là một bổ sung tuyệt vời cho phép bạn chỉ định một máy chủ DNS cụ thể cho client đang cố gắng để giải quyết các máy chủ trong một lĩnh vực cụ thể. Bằng cách này bạn có thể cho biết máy chủ DNS luôn luôn đi đến một máy chủ DNS cụ thể cho các tên miền cụ thể.

Một trong những điều khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy ở DNS của Windows Server 2008 là làm thế nào nó sẽ hiển thị giao Conditional Forwarders. Trước đây, bạn cần để xem tab Forwarders trong thuộc tính cuẩ máy chủ DNS. Đây được xem là cách cũ.

DNS Conditional Forwarder

Cách mới đơn giản … nhưng nó vẫn có vẻ như những người bỏ lỡ nó.

DNS Conditional Forwarder

Bây giờ đây là một cái nhìn vào những gì tùy chọn mà bạn có cho nó:

DNS Conditional Forwarder

Bạn chỉ cần đặt tên miền DNS trong phần đầu và địa chỉ IP của máy chủ DNS có thẩm quyền cho các tên miền dưới đây. Chú ý bạn cũng có thể Conditional Forwarder này trong Active Directory nếu bạn muốn. Nó là không mặc định. Đằng sau đó thả xuống là số lượng thời gian máy chủ DNS sẽ chờ đợi trước khi nó lần ra ngoài … đó là 5 giây theo mặc định.

Hy vọng rằng sẽ giúp bạn tìm ra cách cấu hình thiết lập Conditional Forwarder DNS trong Windows Server 2008.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>