(+84) 463.28.7979

Cấu hình Edge Transport Server không cần đồng bộ (P 3)


Giới thiệu

Ở 2 phần bài trước, chúng ta đã dành toàn thời gian để tìm hiểu về setup và tạo ra Send Connector cho phép server Hub Transport gởi các tin nhắn đến server Edge Transport.

Các bạn có thể xem chi tiết từng phần ở phía dưới

>> Cấu hình Edge Transport Server không cần đồng bộ (P 1)

>> Cấu hình Edge Transport Server không cần đồng bộ (P 2)

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét những yêu cầu của Receive Connector để hoàn thành cấu hình server Hub Transport. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cấu hình của Receive Connector internal trên server Edge Transport.

Hub Transport Receive Connector

Chúng ta đã tạo một Send Connector để chuyển các tin nhắn outbound từ server Hub Transport, vậy còn cấu hình yêu cầu trên server Hub Transport để nhận các tin nhắn outbound từ server Edge Transport?

Mỗi server Hub Transport đều được trang bị mặc định là 2 Receive Connectors. Để truy cập chúng, làm theo những bước sau:

1. Mở Exchange Management Console.

2. Mở Server Configuration trên cây console và chọn Hub Transport bên dưới nó. Trong pane làm việc, bạn sẽ thấy một tab đơn lẻ là Receive Connector đã được chọn và dưới nó là hai Receive Connectors đã được cài đặt sẵn. Bạn có thể thấy như hình 1.

Chú ý:Pane thao tác đã được bỏ để gọn.

Edge_Transport_P3_1

Hình 1: Hub Transport Default Receive Connector

Receive Connector đầu tiên hiện ra là Client {server name}. Chúng ta không quan tâm đến Receive Connector này vì nó được tạo ra để hỗ trợ các client POP3 và IMAP4. Receive Connector thứ hai là Default {server name}. Chúng ta cần quan tâm đến connector này vì nó dùng để nhận các tin nhắn từ những server Exchange khác, bao gồm cả các server Edge Transport. Để xem cấu hình này, chuột phải vào Receive Connector mặc định để xem thuộc tính của nó và đến tab Permission Groups như hình 8. Bạn sẽ nhận thấy cho phép này đã được set trên connector này để việc chuyển các tin nhắn outbound có thể dễ dàng diễn ra từ một server Edge Transport. Nói cách khác, không cần thêm cấu hình nào cho connector này.

Edge_Transport_P3_2

Hình 2: Default Hub Transport Receive Connector Permissions Groups

Edge Transport Internal Receive Connector

Trong phần một và hai của loạt bài này, chúng ta đã xem xét cách tạo một Send Connector trong một tổ chức Exchange 2007 internal có trách nhiệm là gởi các tin nhắn đến các recipient dựa trên Internet. Mục tiêu của connector này là server Edge Transport và bạn sẽ nhớ rằng chúng ta đã dùng Basic Authentication thông qua TLS để đạt được mức độ bảo mật. Trong khi cấu hình của Send Connector đảm bảo là các tin nhắn chuyển đến những người dùng dựa trên Internet được gởi đến server Edge Transport, hiển nhiên chúng ta cần một yếu tố cấu hình trên server Edge Transport để đảm bảo là chúng sẽ nhận được những tin nhắn này.

Khi role server Edge Transport đã được triển khai, một Receive Connector sẽ được tạo ra mặc định. Connector này có tên mặc định là Default internal receive connector {server name}. Lúc này, chúng ta cần để nguyên Receive Connector và thay vào đó là tạo một cái mới để nhận các tin nhắn thông qua server Hub Transport. Trong phần sau của bài này, tôi sẽ chú ý cho các bạn cần làm gì với Receive Connector mặc định trên server Edge Transport.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *