(+84) 463.28.7979

Cấu hình Exchange Virtual Server


Trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn các bước cần thiết để tạo một Exchange Virtual Server cho Exchange Server Clustering với Windows Server 2003. Bài viết này tôi chỉ trình bày những quá trình cơ bản nhất khi làm việc với Exchange 2003 Cluster

Trong bài viết này sẽ bắt đầu tạo Exchange Virtual Server cho Exchange Cluster dành cho các ứng dụng khác nhau.
Mô hình Cluster Server

exch-clustering-1

Trước khi thực hiện quá trình này bạn phải hoàn thành các bước:
– Cài đặt và cấu hình Windows Server 2003 Enterprise.
– Triển khai hệ thống Storage (SAN, NAS) cho Quorum và Exchange Databases.
– Tạo một Cluster với Cluster Administrator.
– Cài đặt Exchange Server 2003 Enterprise với Service Pack 2 trên mỗi Cluster Node.
Sau khi cài đặt Exchange Server 2003 trên mỗi Cluster Node bạn sẽ nhìn thấy trong phần Cluster Resources của Cluster Administratỏ có phần Exchange Server Setup.

exch-clustering-2

Hình 1: Exchange Cluster Resources – Xuất hiện trong Cluster Administrator
Tạo mới một Cluster Group
Bước đầu tiên tạo một Cluster Group. Một Cluster Group sẽ sử dụng để nhóm các tài nguyên và các thiết lập cần thiết khi tạo Exchange Cluster. Nếu trong quá trình hoạt động của hệ thống nếu có một lỗi xảy ra trên một Node thì Cluster Group sẽ được chuyển sang Cluster Node khác.
Bạn sẽ phải gán tên và lựa chọn miêu tả cho Cluster Group.

exch-clustering-3

Hình 2: Tạo mới Cluster Group Wizard
Trong bước tiếp theo bạn sẽ phải lựa chọn quyền sở hữu cho Resource Group. Khi lỗi xảy ra nó chỉ có thể chuyển giữa các Node có quyền sở hữu (Preferred Owners).

exch-clustering-4

Hình 3: Lựa chọn – Preferred Owners
Tạo một Cluster IP
Sau khi hoàn tất việc tạo mới một Cluster Group bạn sẽ phải tạo một Cluster IP. Cluster IP sẽ được sử dụng để gán địa chỉ IP cho Exchange Virtual Server. Mạng cho Cluster IP là LAN.

exch-clustering-5

Hình 4: Tạo Cluster IP

Tạo một Cluster Name
Bây giờ việc cần thiết chúng ta phải tạo Cluster Name. Cluster Name sẽ được sử dụng làm tên của Cluster. Cluster Name Resource bắt buộc phải tạo trong Cluster Group cho Exchange.

exch-clustering-6

Hình 5: Tạo mới Cluster Name
Quyền sở hữu thuộc về: NODE1 và NODE2.
Cluster Name sẽ phụ thuộc vào Cluster IP.

exch-clustering-7

Hình 6: Tài nguyên phụ thuộc – Resource Dependency
Tên của Cluster tôi đặt là DECCLUS. Thiết lập Cluster sẽ tạo ra những Records trong máy chủ DNS. Với Exchange Server 2003 hỗ trợ quá trình xác thực Kerberos khi bạn lựa chọn checkbox Enable Kerberos Authentication.

exch-clustering-8

Hình 7: Cluster Name Properties

Cluster Disk
Và bây giờ là quá trình tạo tài nguyên Cluster Disk. Cluster Disk từ Physcial Disk trong Resource Type.

exch-clustering-9
Hình 8: Cluster Disk
Cluster Disk phụ thuộc vào Cluster IP và Cluster Name.

exch-clustering-10
Hình 9: Cluster Disk

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *