(+84) 463.28.7979

Cấu hình Folder Redirection trong Windows Server 2008


Chuyển hướng thư mục có thể được sử dụng để chuyển hướng các thư mục đặc biệt trên máy tính để bàn của người sử dụng cuối từ máy chủ Share. Thư mục đặc biệt như Documents hoặc My Documents đó là thư mục mặc định cho người dùng nơi để lưu trữ và truy cập dữ liệu của họ, có thể được chuyển hướng đến các máy chủ.

Sau đây là một số quy tắc cơ bản cái hướng dẫn bạn khi sử dụng Group Policy:

1. Cho phép hệ thống tạo tự mục: Nếu thư mục được tạo bởi người quản trị thì thư mục sẽ không được gán quyền đúng. Tuy nhiên, cấu hình quyền Share và NTFS đúng trên máy chủ là điều cần thiết trong việc cung cấp chức năng chuyển hướng thư mục.

2. Kích hoạt Client Side caching hoặc Offline file: Điều này quan trọng cho người sử dụng máy tính xách tay nhưng không phải là cấu hình chuyển hướng thư mục trên máy chủ Terminal. Hơn nữa, khi lưu trữ dữ liệu trên máy trạm của người dùng cuối, nó không hoặc có thể vi phạm các quy định hoặc yêu cầu về bảo mật.

3. Sử dụng Use Fully qualified (UNC) hoặc đường dẫn DFS của Server: Ví dụ bạn có thể sử dụng \\server1.itnews.vn\userprofile hoặc \\itnews.vn\userprofile\ nếu DFS được triển khai.

Bạn có thể cấu hình Folder redirection trên NTFS.

Đối với thư mục chuyển hướng bạn cấu hình trên NTFS như sau:

1. Cấu hình thư mục không kế thừa quyền và gõ bỏ tất cả Permission hiện có.

2. Add nhóm Local Admistrator với quyền Full control là: This Folder, Subfolders, and Files.

3. Add nhóm Domain Admin với Full control là: This Folder, Subfolders, and Files.

4. Add tài khoản System với full controll là: This Folder, Subfolders, and Files.

5. Add nhóm Authenticated Users với cả hai: List Folder/Read Data Create Folders/Append Data – This Folder Only. Nhóm Authenticated Users có thể thay thế bằng nhóm mong muốn nhưng không được chọn là nhóm Everyone.

Quyền Share thư mục có thể được cấu hình cấp quản trị viên quản lý và thay đổi cho phép người dùng xác thực.

Để chuyển hướng thư mục Documents tới một thư mục Share, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Đăng nhập vào Server 2008 với quyền Administrator.

2. Click Start | All Programs | Administrative tools | Group Policy management.

Folder-redirection

2. Mở rộng Domain và chuột phải vào Domain chọn Create a GPO in this domain, and Link it here.

Folder-redirection

3. Bạn gõ vào ô Name với tên là UserFolderRedirection sau đó nhấn Ok.

Folder-redirection

4. Click chuột phải vào GPO vừa tạo chọn Edit.

Folder-redirection

5. Trong cửa sổ Group Policy Management Editor di chuyển đến User Configuration | Policies | Windows Settings | Folder Redirection | Documents

Folder-redirection

6. Click chuột phải vào Panel bên phải chọn Properties, ở thẻ Target, click vào Setting và lựa chọn Basic – Redirect Everyone’s Folder to the Same Location. Ở đây còn có lựa chọn chỉ rõ vị trí của nhóm người dùng khác. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần với cấu hình cơ bản.

Folder-redirection

7. Trong cửa sổ Target Folder Location bạn chọn Create a Folder for Each User Under the Root Path.

Folder-redirection

8. Trong Root Path, bạn gõ tên của Server và thư mục Share.

Folder-redirection

9. Click sang thẻ Setting, bỏ check Grant the User Exclusive Rights to Documents.

Folder-redirection

10. Click ok để hoàn tất.

Click vào OK để hoàn tất việc cấu hình chuyển hướng thư mục. Một cửa sổ pop-up sẽ mở ra nói rằng chính sách này sẽ không hiển thị các nút Folder Redirection nếu một quản trị hoặc người sử dụng thử cấu hình hoặc xem chính sách nhóm này bằng cách sử dụng các công cụ quản lý chính sách từ Windows 2000, Windows XP, hoặc Windows Server 2003. Nhấn Yes để chấp nhận cảnh báo này và cấu hình chuyển hướng thư mục.

Folder-redirection

11. Đóng tất cả các cửa sổ đang mở của Group Policy Management Editor.

12. Trong GPMC, click vào OU bạn muốn áp dụng sau đó chọn Link an exisiting GPO… và trong cửa sổ Select GPO bạn lựa chọn GPO UserFolderRedirection sau đó click Ok.

Folder-redirection

Folder-redirection

Chú ý: User phải đăng nhập trên Windows Vista hoặc Windows 7 thì GPO này mới hoạt động đúng.

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>