(+84) 463.28.7979

Cấu hình Public Folder Replication trong Exchange Server 2010


Với Exchange Server 2010, hệ thống phân cấp thư mục công cộng được nhân rộng tự động khi có hai hoặc nhiều cơ sở dữ liệu thư mục công cộng. Bởi vì mỗi máy chủ hộp thư có thể chỉ có một cơ sở dữ liệu thư mục công cộng, bạn phải cài đặt và cấu hình ít nhất hai máy chủ Exchange trong tổ chức của bạn để tự động sao chép phân cấp thư mục để xảy ra. Nếu bạn muốn sao chép dữ liệu thư mục công cộng giữa các máy chủ hộp thư, bạn phải tạo bản sao.

Để lựa chọn cấu hình bản sao cơ bản, hãy làm theo các bước sau:

1. Trong Exchange Management Console, kích chuột phải vào public folder database và sau đó chọn Properties.

2. Trong hộp thoại Properties trên tab Replication, sử dụng các tùy chọn sau đây để sao chép cấu hình:

– Replication Interval xác định khi thay đổi vào thư mục chung là replicated.Select một thời gian cụ thể (Luôn chạy mỗi giờ, 2 giờ, 4 giờ hoặc không bao giờ chạy) hoặc lựa chọn Use Custom Schedule và sau đó bấm vào Customize xác định lịch trình.

– Replication Interval For “Always Run” (Minutes): Đặt khoảng thời (trong vài phút) đó là sử dụng khi bạn chọn Always Run như là tuỳ chọn. Mặc định sẽ là 15 phút.

– Replication Message Size Limit (KB): Bộ giới hạn kích cỡ (trong kilobyte) cho các message được gửi giữa các cơ sở dữ liệu thư mục công cộng sao chép nội dụng. Kích thước mặc định là 300 kilobyte (KB. Không ảnh hưởng đến kích thước của tin nhắn được post lên Public Folder.

3. Nhấp OK để lưu các thiết lập. Trong Exchange Management Shell, bạn có thể kiểm soát sao chép dữ liệu Public Folder bằng cách sử dụng lệnh Set-PublicFolderDatabase. Dưới đây là tổng quan về các cú pháp và cách sử dụng.

Cú pháp:

Set-PublicFolderDatabase -Identity PublicFolderDatabaseIdentity
[-AllowFileRestore <$true | $false>]
[-BackgroundDatabaseMaintenence <$true | $false>]
[-CustomReferralServerList ServerList]
[-DeletedItemRetention Interval]
[-DomainController FullyQualifiedName]
[-EventHistoryRetentionPeriod Interval]
[-IssueWarningQuota Limit]
[-ItemRetentionPeriod Limit]
[-MaintenenceSchedule Schedule]
[-MaxItemSize Limit]
[-MountAtStartup <$true | $false>]
[-Name NewName]
[-ProhibitPostQuota Limit]
[-QuotaNotificationSchedule Schedule]
[-ReplicationMessageSize Limit]
[-ReplicationPeriod Interval]
[-ReplicationSchedule Schedule]
[-RetainDeletedItemsUntilBackup <$true | $false>]
[-UseCustomReferralServerList <$true | $false>]

Sử dụng

Set-PublicFolderDatabase -Identity “Public DB”
-ReplicationMessageSize “3MB”
-ReplicationPeriod 15
-ReplicationSchedule “Always”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *