(+84) 463.28.7979

Cấu hình STP trên Catalyst Switch 2960 – Phần II & III


II – Phần II: Cấu hình một số tính năng của Spanning-Tree
– Trong phần II tiếp theo này sẽ bao gồm những chủ đề sau:

+ Cấu hình Spanning-tree mặc định
+ Cấu hình Spanning-tree theo hướng dẫn.
+ Thay đổi các phương thức hoạt động của Spanning-tree
+ Disable Spanning Tree
+ Cấu hình một Switch trở thành Root Switch.
+ Cấu hình một một Secondary Root Switch.
+ Cấu hình độ ưu tiên của port (Port Priority)
+ Cấu hình chi phí cho các đường đi (Path Cost)
+ Cấu hình độ ưu tiên của switch trong một Vlan
1. Cấu hình Spanning Tree mặc định

– Bảng 3.1 là danh sách các tham số mặc định của Spanning – Tree.
stp

2. Cấu hình Spanning Tree theo hướng dẫn.

– Nếu có nhiều hơn một Vlan được tạo ra trong một VTP domain thì sẽ tồn tại nhiều spanning-tree instances (Mỗi một Vlan sẽ tồn tại một Spanning-tree instance), bạn có thể enable PVST+ hoặc rapid PVST+ trên 128 VLANs trên một switch. Những VLANs còn lại thì spanning-tree sẽ bị disable. Tuy nhiên, bạn có thể ánh xạ nhiều VLANs vào cùng một spanning-tree instances bằng cách sử dụng MSTP.

– Nếu có 128 instances của spanning tree đã thực sự đang sử dụng, thì bạn có thể disable spanning tree trên một VLANs nào đó còn lại và sau đó bạn sẽ enable spanning tree trở lại. Sử dụng câu lệnh no spanning-tree vlan vlan-id trong chế độ global configuration để disable spanning tree trên một VLAN, và sử dụng spanning-tree vlan vlan-id trong chế độ global configuration để enable spanning tree trên VLAN đó.
– Các câu lệnh có liên quan đến từ khóa “Spanning-tree” sẽ được dùng để điều khiển các thông số cấu hình của một instances spanning-tree trên một VLAN. Bạn sẽ tạo một spanning-tree instance khi bạn gán một interface của switch vào một VLAN. Spanning-tree instace sẽ được bỏ khi interface đó được gán sang một VLAN khác. Bạn có thể cấu hình các tham số cho switch và các port của switch trước khi một spanning-tree instace được tạo, những tham số đó sẽ được thực thi ngay lập tức khi spanning-tree được tạo.
– Switch có khả năng hỗ trợ PVST+, rapid PVST+, và MSTP, nhưng duy nhất một trong số các phiên bản đó có thể được hoạt động ở một thời điểm (cho ví dụ: tất cả các vlan cùng chạy PVST+; tất cả các vlan cùng chạy rapid PVST+, hoặc tất cả các VLAN cùng chạy MSTP).

3. Thay đổi các phương thức hoạt động của Spanning-tree.

– Switch có khả năng hỗ trợ nhiều phương thức hoạt động như: PVST+, rapid-PVST+, hoặc MSTP. Theo mặc định, thì tất cả các switch chạy giao thức PVST+.
– Bắt đầu với chế độ privileged EXEC, các bạn có thể thực hiện những bước sau để có thể thay đổi được các phương thức hoạt động của Spanning-tree. Nếu bạn muốn cho phép một phương thức khác hoạt động so với phương thức đang hoạt động theo mặc định thì bạn có thể thực hiện những câu lệnh sau:

Example:
Switch_ITNEWS# configure termial
Swtich_ITNEWS(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch_ITNEWS(config)# interface fa0/10
Switch_ITNEWS(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
Switch_ITNEWS(config-if)# end
Switch_ITNEWS# clear spanning-tree detected-protocols
Switch_ITNEWS# show spanning-tree summary
Switch_ITNEWS# show spanning-tree interface fa0/10
Switch_ITNEWS# copy running-config startup-config

– Để có thể trở về phương thức hoạt động mặc định của spanning-tree các bạn có thể sử dụng câu lệnh: no spanning-tree ở chế độ global configuration. Và để port của switch trở về cấu hình mặc định, sử dụng câu lệnh: no spanning-tree link-type ở chế độ interface configuration.

4. Disable Spanning Tree

– Spanning-tree được hoạt động mặc định trên VLAN 1 và trên tất cả các VLAN được tạo về sau này. Để disable spanning-tree thì bạn chỉ nên disable spanning-tree trong hệ thống mạng mà bạn có thể chắc chắn rằng nó không có loop xảy ra.
– Bắt đầu từ chế độ privileged EXEC, các bạn sẽ thực hiện các câu lệnh sau đây theo thứ tự để có thể disable spanning-tree trên một VLAN:

Example:
Switch_ITNEWS# configure terminal
Switch_ITNEWS(config)# no spanning-tree vlan 2
Switch_ITNEWS(config)# end
Switch_ITNEWS# show spanning-tree vlan 2
Switch_ITNEWS# copy running-config startup-config.

– Để cho phép spanning-tree hoạt động trở lại trên một VLAN nào đó các bạn có thể dùng câu lệnh: spanning-tree vlan vlan-id trong chế độ global configuration.

5. Cấu hình một Switch trở thành Root Switch.

– Switch sẽ luôn duy trì một spanning-tree instance riêng biệt trên một một vlan được cấu hình trên nó. Một bridge ID, sẽ chứa cả hai tham số: switch priority và switch MAC Address. Trong mỗi một VLAN, switch nào có bridge ID thấp nhất sẽ trở thành root switch cho vlan đó.
– Để cấu hình một switch trở thành một root cho một vlan, sử dụng câu lệnh spanning-tree vlan vlan-id root ở chế độ global configuration để sửa đổi switch priority từ giá trị mặc định (32768) thành một giá trị thấp hơn. Khi bạn nhập vào câu lệnh đó, thì hệ điều hành sẽ kiểm tra switch priority của root switch cho mỗi một vlan. Bởi vì các switch có khả năng hỗ trợ mở rộng ID hệ thống, nên các switch sẽ cấu hình priority của nó thành giá trị 24576 và với giá trị này sẽ làm cho switch có giá trị priority thấp hơn so với các switch khác có giá trị priority mặc định và khi đó switch này sẽ trở thành root switch trong vlan này.
– Nếu root switch trong một vlan có giá trị priority thấp hơn giá trị 24576, thì khi một switch dùng câu lệnh spanning-tree vlan vlan-id root sẽ lấy một giá trị priority thấp hơn 4096 và nó sẽ trở thành root switch.
– Bắt đầu từ chế độ privileged EXEC, các bạn có thể thực hiện những câu lệnh sau để cấu hình:

Example:
Switch_ITNEWS# configure termial
Switch_ITNEWS(config)# spanning-tree vlan 2 root primary
Switch_ITNEWS(config)# end
Switch_ITNEWS# show spanning-tree detail
Switch_ITNEWS# copy running-config startup-config

– Để trở về cấu hình mặc đinh, sử dụng câu lệnh no spanning-tree vlan vlan-id root ở chế độ global configuration.

6. Cấu hình một Secondary Root Switch.

– Khi bạn cấu hình một switch với vai trò là secondary root, thì switch đó sẽ được điều chỉnh lại priority từ giá trị mặc định thành giá trị 28672. Switch này sẽ trở thành root switch trong một vlan khi mà root switch trở nên không hoạt động hoặc bị lỗi.
– Bạn có thể thực thi câu lệnh này trên nhiều switch để cấu hình nhiều switch giữa vai trò dự phòng cho root switch: spanning-tree vlan vlan-id root primary ở chế độ global configuration.
– Các bạn có thể xem ví dụ dưới để lắm được phương pháp cấu hình Secondary Root switch:

example:
Switch_ITNEWS# configure terminal
Switch_ITNEWS(config)# spanning-tree vlan 2 root secondary.
Switch_ITNEWS(config)# end
Switch_ITNEWS# show spanning-tree detail
Switch_ITNEWScopy run start

7. Cấu hình độ ưu tiên cho port của switch (Port Priority).

– Nếu hiện tượng loop xảy ra trong hệ thống mạng, giao thức spanning tree sẽ sử dụng port priority khi chọn mộ interface và đưa interface đó trở về trạng thái forwarding. Bạn có thể gán giá trị priority cao hơn cho những interface mà bạn muốn chọn đầu tiên và giá trị priority thấp hơn cho những interface bạn muốn chọn cho những lần sau. Nếu tất cả các interface đều có cùng giá trị priority, spanning tree sẽ đưa một interface có giá trị priority thấp nhất về trạng thái forwarding và blocks những interface còn lại.
– Để có thể thay đổi được giá trị priority cho các interface các bạn có thể thực hiện những câu lệnh sau trên switch của mình:

example:
Switch_ITNEWS# configuration terminal
Switch_ITNEWS(config)# interface fa0/10
Switch_ITNEWS(config-if)# spanning-tree port-priority 112
Switch_ITNEWS(config-if)# spanning-tree vlan 2 port-priority 112
Switch_ITNEWS(config-if)# end
Switch_ITNEWS# show spanning-tree interface fa0/10
Switch_ITNEWS# show spanning-tree vlan 2
Switch_ITNEWS# copy run start

8. Cấu hình chi phí cho các đường đi (Path Cost)

– Giá trị mặc định của spanning-tree path cost được lấy từ tốc độ đường truyền của một interface. Nếu trọng hệ thống mạng có loop xảy ra, spanning tree sẽ sử dụng cost khi chọn một interface để đưa interface đó về trạng thái forwarding. Bạn có thể gán giá trị cost thấp hơn cho một interface khi bạn muốn chọn interface đó lần đầu tiên và giá trị cost cao hơn cho một interface khác khi bạn muốn chọn interface đó ở lần cuối cùng. Nếu tất cả các interface có cùng một giá trị cost, spanning tree sẽ đưa interface có giá trị cost thấp nhất trở về trạng thái forwarding và blocks những interface còn lại.
– Để có thể thay đổi được cost cho các interface bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây:

Example:
Switch_ITNEWS# configure terminal
Switch_ITNEWS(config)# interface fa0/11
Switch_ITNEWS(config-if)# spanning-tree cost 10
Switch_ITNEWS(config-if)# spanning-tree vlan 2 cost 10
Switch_ITNEWS(config-if)# end
Switch_ITNEWS# show spanning-tree interface fa0/11
Switch_ITNEWS# show spanning-tree vlan 2
Switch_ITNEWS# copy run start

9. Cấu hình Switch priority cho VLAN.

– Bạn có thể cấu hình switch priority và có thể làm cho switch đó được lựa chọn làm root switch.
– Để có thể cấu hình Switch priority cho switch các bạn có thể thực hiện những câu lệnh sau:

Example:
Switch_ITNEWS# configure terminal
Switch_ITNEWS(config)# spanning-tree vlan 2 priority 4096
Switch_ITNEWS(config)# end
Switch_ITNEWS# show spanning-tree vlan 2
Switch_ITNEWS# copy run start

III- Phần III: Hiển thị trạng thái Spanning-Tree

Để hiển thị các trạng thái của spanning-tree các bạn có thể sử dụng một trong số các câu lệnh sau:
– Switch_ITNEWS# show spanning-tree active
– Switch_ITNEWS# show spanning-tree detail
– Switch_ITNEWS# show spanning-tree interface fa0/10
– Switch_ITNEWS# show spanning-tree summary

Với phần II và phần III của bài viết này đã kết thúc loạt các bài viết về giao thức Spanning tree protocol. Hy vọng rằng với kiến thức của những bài viết này sẽ có thể phần nào giúp các bạn hiểu rõ và cấu hình được giao thức này trong hệ thống mạng core switch cho doanh nghiệp của các bạn.

Dương văn Toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *