(+84) 463.28.7979

Các dịch vụ mạng của Windows Server 2008


Nếu bạn đã có một thời gian dài dùng Windows Server có thể đã quen với một số tính năng hoặc giao thức mạng, tuy nhiên trong phiên bản mới Windows Server 2008 lại không thấy có. Vậy những dịch vụ và giao thức nào của Windows Server đã bị remove và những gì sẽ được sử dụng để thay thế. Chúng ta hãy đi tìm hiểu trong bài này.

Các dịch vụ và giao thức mạng nào bị remove trong Windows Server 2008?

Dưới đây là các dịch vụ mạng và các giao thức mạng truyền thống vẫn được sử dụng trong các phiên bản hệ điều hành máy chủ khác nhưng không có trong Windows Server 2008:

• Bandwidth Allocation Protocol (BAP) – BAP được sử dụng cho các kết nối multi-link PPP, đặc biệt với việc ràng buộc các liên kết ISDN. Ngày nay, không thực sự có nhiều nhu cầu để Windows Server kết nối trực tiếp với các kết nối PPP.

• X.25 – giao thức mạng diện rộng, X.25 được thay thế bởi frame-relay và ngày nay còn có nhiều giao thức khác nữa bởi MPLS.

• Serial Line Interface Protocol (SLIP) – giao thức SLIP được sử dụng cho kết nối mạng quay số nhưng nó có ít tính năng hơn PPP. Chính vì vậy PPP trở thành phương pháp chính cho kết nối quay số và PPTP, người anh em họ của PPP, thường được sử dụng cho các kết nối VPN với hệ thống Windows.

• Asynchronous Transfer Mode (ATM) – tuy ATM vẫn có thể được sử dụng trong các mạng không dây nhưng nó kém được phát triển. Điều này thực sự đúng khi Windows Server kết nối trực tiếp với một mạng ATM.

• NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol – thậm chí Novell Netware đã thay đổi sang IP chính vì vậy không có lý do gì để Windows vẫn sử dụng nó.

• Services for Macintosh (SFM) – với các hệ thống Apple Mac mới hiện đang chạy IP thì vẫn có một số nhu cầu cho dịch vụ kết nối mạng của Windows.

• Open Shortest Path First (OSPF) trong định tuyến và truy cập từ xa

• Basic Firewall trong Routing and Remote Access – Basic Windows Server Firewall sẽ được thay thế bởi Advanced Windows Firewall mới.

• SPAP, EAP-MD5-CHAP, và MS-CHAP (cũng được biết đến với tên MS-CHAP v1) cho các kết nối PPP – các kết nối này đã được sử dụng với kết nối PPP và chúng đã được thay thế bằng một giao thức mới có nhiều tùy chọn hơn.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *