(+84) 463.28.7979

Cách diệt W32.Ackantta F@mm


I)Mô Tả

Phát hiện: 30 tháng 06 năm 2009
Cập nhật: 30 tháng 06 năm 2009 7:20:56 AM
Kiểu : Worm (Sâu)

Kích thước: Theo kiểu giá trị
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP

Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton

1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry

II)Cách diệt

1 Click Start > Run
2 Đánh Regedit
3 Click chọn OK
4 Tìm và xoá các giá trị được ghi vào Registry

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\”Windows Audio Services” = “%Windir%\jvm.exe”
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\”SunJavaUpdateSched10″ = “%System%\jushed.exe”
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\”Windows Audio Services” = “%Windir%\jvm.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{151B67MA-E28T-45KF-0O30-8801XS8WIF5J}\”StubPath” = “\”%Windir%\jvm.exe\””
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\”%System%\jushed.exe” = “%System%\jushed.exe:*:Enabled:Explorer”
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\”[RANDOM LETTERS]” = “1”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\”group” = “file system”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\”imagepath” = “%System%\drivers\SKYNETasnaosip.sys”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\”start” = “1”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\”type” = “1”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\main\”aid” = “10120”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\main\”sid” = “0”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\main\injector\”*” = “SKYNETwsp.dll”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\modules\”SKYNET.dat” = “%System%\SKYNEThbqelxil.dat”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\modules\”SKYNETcmd.dll” = “%System%\SKYNET[RANDOM LETTERS].dll”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\modules\”SKYNETlog.dat” = “%System%\SKYNET[RANDOM LETTERS].dat”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\modules\”SKYNETrk.sys” = “%System%\drivers\SKYNET[RANDOM LETTERS].sys”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SKYNET[RANDOM LETTERS]\modules\”SKYNETwsp.dll” = “%System%\SKYNET[RANDOM LETTERS].dll”
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\”java6kernel” = “06”
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\”sun6micro” = “30”
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\”(Default)” = “[RANDOM LETTERS]”ư
5 Khôi phục lại các giá trị mặc định sau
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\”ProxyEnable” = “0”
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\”DefaultConnectionSettings” = “[BINARY DATA]”
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\”SavedLegacySettings” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\0048F8D37B153F6EA2798C323EF4F318A5624A9E\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\00EA522C8A9C06AA3ECCE0B4FA6CDC21D92E8099\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\0483ED3399AC3608058722EDBC5E4600E3BEF9D7\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\049811056AFE9FD0F5BE01685AACE6A5D1C4454C\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\0B77BEBBCB7AA24705DECC0FBD6A02FC7ABD9B52\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\1331F48A5DA8E01DAACA1BB0C17044ACFEF755BB\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\1F55E8839BAC30728BE7108EDE7B0BB0D3298224\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\209900B63D955728140CD13622D8C687A4EB0085\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\216B2A29E62A00CE820146D8244141B92511B279\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\23E594945195F2414803B4D564D2A3A3F5D88B8C\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\24A40A1F573643A67F0A4B0749F6A22BF28ABB6B\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\24BA6D6C8A5B5837A48DB5FAE919EA675C94D217\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\273EE12457FDC4F90C55E82B56167F62F532E547\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\284F55C41A1A7A3F8328D4C262FB376ED6096F24\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\2F173F7DE99667AFA57AF80AA2D1B12FAC830338\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\317A2AD07F2B335EF5A1C34E4B57E8B7D8F1FCA6\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\36863563FD5128C7BEA6F005CFE9B43668086CCE\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\394FF6850B06BE52E51856CC10E180E882B385CC\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\3F85F2BB4A62B0B58BE1614ABB0D4631B4BEF8BA\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\4072BA31FEC351438480F62E6CB95508461EAB2F\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\40E78C1D523D1CD9954FAC1A1AB3BD3CBAA15BFC\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\43DDB1FFF3B49B73831407F6BC8B975023D07C50\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\43F9B110D5BAFD48225231B0D0082B372FEF9A54\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\4463C531D7CCC1006794612BB656D3BF8257846F\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\47AFB915CDA26D82467B97FA42914468726138DD\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\4B421F7515F6AE8A6ECEF97F6982A400A4D9224E\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\4BA7B9DDD68788E12FF852E1A024204BF286A8F6\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\4C95A9902ABE0777CED18D6ACCC3372D2748381E\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\4EF2E6670AC9B5091FE06BE0E5483EAAD6BA32D9\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\4EFCED9C6BDD0C985CA3C7D253063C5BE6FC620C\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\4F65566336DB6598581D584A596C87934D5F2AB4\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\54F9C163759F19045121A319F64C2D0555B7E073\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\58119F0E128287EA50FDD987456F4F78DCFAD6D4\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\5B4E0EC28EBD8292A51782241281AD9FEEDD4E4C\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\5D989CDB159611365165641B560FDBEA2AC23EF1\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\5E5A168867BFFF00987D0B1DC2AB466C4264F956\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\5E997CA5945AAB75FFD14804A974BF2AE1DFE7E1\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\627F8D7827656399D27D7F9044C9FEB3F33EFA9A\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\6372C49DA9FFF051B8B5C7D4E5AAE30384024B9C\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\6782AAE0EDEEE21A5839D3C0CD14680A4F60142A\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\67EB337B684CEB0EC2B0760AB488278CDD9597DD\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\687EC17E0602E3CD3F7DFBD7E28D57A0199A3F44\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\688B6EB807E8EDA5C7B17C4393D0795F0FAE155F\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\68ED18B309CD5291C0D3357C1D1141BF883866B1\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\69BD8CF49CD300FB592E1793CA556AF3ECAA35FB\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\6A174570A916FBE84453EED3D070A1D8DA442829\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\720FC15DDC27D456D098FABF3CDD78D31EF5A8DA\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\74207441729CDD92EC7931D823108DC28192E2BB\”Blob” = “[BINARY DATA]”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\742C3192E607E424EB4549542BE1BBC53E6174E2\”Blob” = “[BINARY DATA]”

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *