(+84) 463.28.7979

Cách diệt W32.SillyFDC.BBW


I)Mô Tả

Phát hiện: 16 tháng 06 năm 2009
Cập nhật: 17 tháng 06 năm 2009 3:47:33 AM
Tên: W32.SillyFDC.BBW
Kiểu : Worm (Sâu)
Kích thước: 36,864 bytes

Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000

Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton

1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry

II)Cách diệt

1 Click Start > Run
2 Đánh Regedit
3 Click chọn OK
4 Tìm và xoá các giá trị được ghi vào Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe\”Debugger” = “%ProgramFiles%\Microsoft Common\svchost.exe”
5 Khôi phục lại các giá trị mặc định
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\”ProxyEnable” = “0”
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\”DefaultConnectionSettings” = “[BINARY DATA]”
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\”SavedLegacySettings” = “[BINARY DATA]”
6 Thoát khỏi Registry

Theo 911/Symantec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *