(+84) 463.28.7979

Cách mở Folder Option trong Windows 7


Đây là bài viết sẽ hướng dẫn các phương pháp khác nhau để mở cửa sổ Folder Option trong Windows 7.

Chú ý: Folder Option có thể thay đổi chức năng cách thức các tập tin và thư mục, cũng như làm hiển thị nội dụng trong thư mục.

Phương pháp 1: Thông qua Control Panel.

Cách thực hiện:

1. Mở Control Panel.

2. Click vào biểu tượng Folder Option.

Phương pháp 2: Thông qua Option trong Windows Explorer.

Cách thực hiện:

1. Mở cửa sổ Windows Explorer.

2. Click vào nút Organize (hình 1) và chọn Folder and Search Option.

Folder Option

Hình 2.

Phương pháp 3: Thông qua tool trong Windows Explorer.

Cách thực hiện:

1. Mở cửa sổ Windows Explorer.

2. Click vào menu Tools và chọn Folder Option (hình 2).

Folder Option

Hình 3.


Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *