(+84) 463.28.7979

Cách sử dụng lại Windows Mail từ Vista trong Windows 7


Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách sao chép và sử dụng lại Windows Mail từ Vista sang Windows 7 để có thể sử dụng Windows Mail trong Windows 7.

1. Trước hết bạn Download shortcut của Take Ownership và cài đặt lên máy tính của bạn.

Windows Mail

Hình 1.

2. Vào thư mục của chương trình Windows Mail và bạn hãy lấy lại quyền sở hữu.

Windows Mail

Hình 2.

3. Tạo một bản sao lưu trong của thư mục để tránh trường hợp bị mất.

4. Bạn chuyển đến thư mục trong Windows Vista và copy nó.

5. Bây giờ bạn xoá thư mục gốc và thay thế nó với thư mục của Vista.

6. Mở thư mục Windows Mail và nhấn chuột phải vào WinMail.exe và tạo một shortcut.

WindowsMail

Hình 3.

7. Đổi tên Shortcut và đưa nó vào Start menu hay Taskbar.

Windows Mail

Hình 4.

8. Bây giờ bạn có thể bắt đầu Windows Mail và sử dụng nó.

Windows Mail

Hình 5.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *