(+84) 463.28.7979

Cách tạo user trong Linux ubuntu và thêm vào nhóm trong Ubuntu


Có ai biết chỉ dùm em Cách tạo user trong Linux ubuntu và thêm vào nhóm trong Ubuntu Em đang dùng Ubuntu phiên bản Ubuntu 12.04.1 LTS nhé các bác.

Thanks  

2 comments
 1. Dương Tùng Lâm

  August 31, 2012 at 2:05 pm

  Bạn chịu khó search Google nhé: Thân
  1. useradd <username>
  Lệnh này giúp bạn tạo user. Nếu không có tham số kèm theo user này sẽ không có password.
  Để chỉ định home directory cho user, bạn thêm tham số -d, tham số -m sẽ tạo home directory nếu thư mục này chưa tồn tại.
  Tham số -p để chỉ định password cho user. Nếu không dùng tham số này bạn cũng có thể dùng lệnh passwd để tạo password cho user.
  sudo useradd -d /home/testuser -m testuser

  sudo passwd testuser

  2. adduser <username>
  Lệnh này đơn giản hơn useradd bởi bạn không cần phải đưa vào các tham số, lệnh này sẽ tự động hiển thị các tùy chọn để bạn nhập vào.
  geek@ubuntuServ:/etc/skel$ sudo adduser thegeek
  Password:
  Adding user ‘thegeek’…
  Adding new group ‘thegeek’ (1004).
  Adding new user ‘thegeek’ (1004) with group ‘thegeek’.
  Creating home directory ‘/home/thegeek’.
  Copying files from ‘/etc/skel’
  Enter new UNIX password:
  Retype new UNIX password:
  No password supplied
  Enter new UNIX password:
  Retype new UNIX password:
  passwd: password updated successfully
  Changing the user information for thegeek
  Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: The Geek
  Room Number []: 0
  Work Phone []: 555-1212
  Home Phone []: 555-1212
  Other []:
  Is the information correct? [y/N] y

  Reply
 2. tuanhoang

  September 1, 2012 at 5:50 am

  @Duongtunglam:

  Thank TUngLam nhé, bài trả lời rất hay  :D 

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>