(+84) 463.28.7979

Cài đặt Apache 2 với PHP5 hỗ trợ MySQL trên OpenSuse 11,2 (Lamp)


Lamp là viết tắt của các từ: Linux, Apache, Mysql, PHP. Điều này cho thấy hướng dẫn cách bạn có thể cài đặt một máy chủ Web Apache2 trên một máy chủ OpenSuse 11,2 hỗ trợ PHP5 (mod_php) và hỗ trợ MySQL.

1. Lưu ý sơ bộ

Trong bài viết này tôi sử dụng tên máy là: server1.example.com với địa chỉ IP là: 192.168.0.100. Các cài đặt có thể khác nhau cho bạn, vì vậy bạn phải thay thế chúng khi thích hợp.

2. Cài đặt MySQL 5

Đầu tiên chúng ta cài đặt MySQL 5 với lệnh sau:

yast2 -i mysql mysql-client

Sau đó, chúng tôi tạo ra các liên kết khởi động hệ thống cho MySQL (MySQL để bắt đầu tự động mỗi khi khởi động hệ thống) và Start các máy chủ MySQL:

chkconfig –add mysql
/etc/init.d/mysql start

Để bảo mật cho MySQL chạy:

mysql_secure_installation

Bây giờ bạn sẽ nhận được một số câu hỏi:

server1:~ # mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, well need the current
password for the root user. If youve just installed MySQL, and
you havent set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <– ENTER
OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] <– Y
New password: <– fill in your desired MySQL root password
Re-enter new password: <– confirm that password
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
… Success!

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] <– Y
… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from localhost. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] <– Y
… Success!

By default, MySQL comes with a database named test that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] <– Y
– Dropping test database…
… Success!
– Removing privileges on test database…
… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] <– Y
… Success!

Cleaning up…

All done! If youve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

server1:~ #

Bây giờ thiết lập MySQL đã được bảo mật.

3. Cài đặt Apache2.

Apache2 là một packet có sẵn trong OpenSuse, do đó chúng ta có thể cài đặt gói này như sau:

yast2 -i apache2

Bây giờ cấu hình hệ thống start Apache lúc bắt đầu khởi động

chkconfig –add apache2

Và start Apache

/etc/init.d/apache2 start

Bây giờ bạn duyệt trực tiếp vào http://192.168.0.100 và bạn sẽ thấy trang Apache2 (đừng lo lắng về lỗi 403, điều này xảy ra vì không có tập tin index ( ví dụ như: index.html) trong thư mục gốc):

LAMP

Hình 1.

Thư mục gốc của Apache tại /srv/www/htdocs trong OpenSuse, và file cấu hình là: /etc/apache2/httpd.conf. Và phần cấu hình thêm được lưu tại thư mục /etc/apache2/conf.d

4. Cài đặt PHP5

Chúng ta có thể cài đặt PHP5 và module Apache PHP5 như sau:

yast2 -i apache2-mod_php5

Chúng ta cần phải start Apache sau khi cài đặt xong.

/etc/init.d/apache2 restart

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *