(+84) 463.28.7979

Cài đặt công cụ Remote Access Quarantine


Bài viết này mô tả cách chuẩn bị Microsoft Forefront Threat Management Gateway như là một Remote Access Quarantine Agent (RQS) listener. Bạn có thể làm điều này bằng cách cài đặt Remote Access Quarantine Tool, ConfigureRQSForTMG.vbs. Kịch bản ConfigureRQSForTMG.vbs tạo ra một quy tắc truy cập cho phép liên lạc trên cổng RQS (7250) từ VPN client và mạng Quarantined VPN Client tới mạng Local Host. Quy luật này cho phép truy cập Forefront TMG để nhận được thông báo rằng client đã đáp ứng được các yêu cầu kết nối.
Để cấu hình Forefront TMG như là RQS listener làm theo các bước sau:

1.    Download công cụ từ Microsoft Technet Website.

2.    Chuột phải và biểu tượng command và sau đó lựa chọn Run as administrator.

3.    Từ cửa sổ dòng lệnh, gõ script ConfigureRqsForTMG.vbs /install AllowedSet

Sau khi chạy công cụ, bạn sẽ cần để tạo ra profile cho Connection Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *