(+84) 463.28.7979

Cài đặt công cụ vmware trên Suse Linux


Đây là bài viết hướng dẫn cách cài đặt công cụ VMware trên Suse Linux trong Workstation client.

Vmware Tool

1. Click “Install Vmware Tools” trong tùy chọn VM của Workstation Client.

2. Copy VMware Tools-xxxxxx.tar.gz vào thư mục tạm thời.

3. Mở cửa sổ Terminal.

4. Sử dụng lệnh su và sau đó bạn nhập mật khẩu của tài khoản root.

5. Extract file từ VMwareTools-xxxxxx.tar.gz trong thư mục tạm bằng lệnh tar.

6. Bạn cài đặt bằng lệnh sau:

#rpm -qa vmware-install.pl

Từ thư mục bạn vừa Extract ra.

7. Chạy công cụ vmware bằng lệnh sau:

#vmware-config-tools.pl

8. Chọn kích thước màn hình bạn muốn sử dụng.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *