(+84) 463.28.7979

Cài đặt dịch vụ Terminal Server role


Thành phần cốt lõi trong Terminal Services (TS) là vai trò Terminal Server. Đây là thành phần thực tế mà các kết nối của client đến khi thiết lập một phiên TS. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm thế nào để cài đặt vai trò dịch vu Terminal Services và vai trò Terminal Server. Một trong những trọng điểm của việc thiết lập, chế độ cấp phép, có thể được thiết lập trong hoặc sau khi cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cách để cấu hình cả hai thành phần này trong khi cài đặt.

Để cài đặt vai trò Terminal Services và vai trò Terminal Server bạn thực hiện theo các bước sau:

1.    Mở “server Manager” bằng cách click Start | Server Manager.

2.    Ở bảng điều khiển của Server Manager, click vào nút Role và ở panel bên phải bạn click vào Add Roles.

3.    Nếu trang “Before you begin” của “Add roles wizard” xuất hiện bạn click Next. Nếu không bạn thực hiện bước kế tiếp.

4.    Tại trang “Select Server Role”, lựa chọn “Termainal Services” và click Next.

Hình 1: Lựa chọn Terminal Services Role

5.    Đọc thông tin giới thiệu trên trang “Terminal Services” và click Nex.t

6.    Trên trang “Select Role Services wizard” lựa chọn các thành phần của Terminal Services mà bạn muốn cài đặt. Một số có thể yêu cầu cài đặt thêm vai trò bổ sung. Ví dụ, nếu bạn chọn thành phần “TS Web Access” thì bạn cần phải cài đặt thêm “Web Server (IIS)” và “Windows System Resource Manager (WSRM)“. Trong “Role Services” chúng ta chỉ chọn “Terminal server” và click Next.

Hình 2: Lựa chọn Terminal Server Role Service

7.    Vì lý do bảo mật do vậy việc cài đặt “Terminal Services” trên Domain Controller là không nên. Nếu bạn thử cài đặt trên domain controller thì bạn sẽ nhận được một cảnh báo (hình 3). Để tiếp tục, lựa chọn “Install Terminal Server anyway (not recommend)”.

Hình 3:

Khi người dùng thiết lập một dịch vụ thiết bị đầu cuối để kết nối đến máy chủ thì họ thực sự làm việc từ xa trên máy chủ cũng giống như khi họ đang ngồi làm việc trực tiếp trên máy chủ vậy.

8.    Ở màn hình “Uninstall and Reinstall Application for Compatibility” bạn click Next.

9.    Tiếp đến trang “Specify Authentication Method for Terminal Server” hình 4. Bạn có thể lựa chọn một trong các lựa chọn sau:

–    Require Network Level Authentication: Network Level Authentication (NLA) là một hình thức mẽ mới của việc xác thực trong Windows Server 2008 Terminal Services. Để sử dụng nó, người dùng phải kết nối từ phiên bản 6 hoặc cao hơn của tiện ích Remote Desktop Connection (RDC) và sử dụng một hệ điều hành máy khách có hỗ trợ giao thức Credential Security Support Provider (CredSSP) chẳng hạn như Windows Vista hoặc XP SP2. Nếu client của bạn và ứng dụng kết nối hỗ trợ mức độ xác thực, Microsoft khuyến cáo là nên sử dụng nó.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *