(+84) 463.28.7979

Cài đặt Exchange server 2007 SP1 trên server 2003 SP


Giới thiệu.

Trong bài viết “Tổng quan Microsoft Exchange Server 2007” đã giới thiệu với các bạn các tính năng của Exchange Server 2007.

Và để sử dụng Microsoft Exchange Server 2007, trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách triển khai cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 SP1 trên Windows Server 2003 SP2.

Bài lab bao gồm các bước:

1. Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 SP1
2. Tạo Mailbox User
3. Cấu hình và sử dụng Microsoft Outlook 2007
4. Sử dụng Outlook Web Access

II. Chuẩn bị:

Bài lab bao gồm 2 máy:
– Một máy Windows Server 2003 Services Pack 2 đã nâng cấp Domain Controller
– Một máy Windows Server 2003 Service Pack 2 đã join domain (Member Server: cài đặt Exchange trên máy này)

Thực hiện các yêu cầu AD và software trước khi cài MS Exchange Server 2007 SP1:
– Nâng cấp Native mode
+ Tại máy DC, log on MSOpenlab\Administrator, mở Active Directory Users and Computers, chuột phải Msopenlab.com, chọn Raise Domain Fuctional Level…

Exchange_Server_2007_SP1_1

+ Trong ô Select available domain functional level, chọn Windows 2000 native (hoặc Windows Server 2003), nhấn Raise

Exchange_Server_2007_SP1_2

– Tại máy Member Sever, log on MSOpenLab\Administrator
+ Cài đặt ASP.net và IIS
+ Cài đặt bản vá lỗi WindowsServer2003-KB933360-x86-ENU.exe
+ Cài đặt Microsoft.Net Framework 2.0 SP1 hoặc 3.5
+ Cài đặt Windows Power Shell 1.0

III. Thực hiện:

1. Cài đặt Exchange Server 2007 SP1
– Tại máy Member Sever, log on MSOpenLab\Administrator
– Mở Windows Explorer, vào thư mục chứa source cài đặt Exchange Server 2007, chạy file setup.exe (hoặc cài trực tiếp từ DVD)

Exchange_Server_2007_SP1_3

– Chạy Step 4: Install Microsoft Exchange Server 2007 SP1

Exchange_Server_2007_SP1_4

– Trong hộp thoại Introduction, nhấn Next

Exchange_Server_2007_SP1_5

– Trong hộp thoại License Agreement, chọn I accept the terms in the license agreement

Exchange_Server_2007_SP1_6

– Trong hộp thoại Error Reporting, chọn No

Exchange_Server_2007_SP1_7

– Trong hộp thoại Installation Type, bạn được cung cấp hai cách thức cài đặt: Typical và Custom. Kiểu Typical sẽ cài đặt tất cả các role, ngoại trừ Edge Transport. Nếu muốn tuỳ chỉnh các thành phần cài đặt, bạn nên chọn kiểu Custom. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi vị trí cài đặt tại đây.

Exchange_Server_2007_SP1_8

– Trong hộp thoại Server Role Selection, đánh dấu chọn 3 mục:
+ Mailbox Role
+ Client Access Role
+ Hub Transport Role

Exchange_Server_2007_SP1_9

– Trong hộp thoại Exchange Organization, giữ nguyên như mặc định, nhấn Next
Exchange_Server_2007_SP1_10

– Trong hộp thoại Client Settings, Exchange sẽ hỏi trong hệ thống của bạn có máy tính nào đang sử dụng Outlook 2003 hoặc các phiên bản Outlook cũ hơn nào không. Nếu bạn chọn Yes, Exchange sẽ tạo thư mục Public Folder. Nếu bạn chọn No, không có gì xảy ra cả.

Exchange_Server_2007_SP1_11

– Trong hộp thoại Readiness Checks, Exchange sẽ kiểm tra Server của bạn có sẵn sàng cài đặt hay chưa. Nếu như server của bạn bị lỗi hoặc thiếu file, nút Install sẽ bị mờ đi. Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt

Exchange_Server_2007_SP1_12

– Quá trình cài đặt được diễn ra, Sau khi cài xong, bạn nhấn Finish để kết thúc

Exchange_Server_2007_SP1_13

Exchange_Server_2007_SP1_14


2. Tạo mailbox user:

– Trong cửa sổ Exchange Management Console, chọn Recipient Confiuration, chuột phải lên Mailbox, chọn New Mailbox…

Exchange_Server_2007_SP1_15

– Trong tùy chọn Choose Mailbox type, chọn User Mailbox

Exchange_Server_2007_SP1_16

– Trong hộp thoại User Type, mục Create Mailbox for, chọn New User

Exchange_Server_2007_SP1_17

– Trong hộp thoại User Information, bạn điền các thông tin về user (vd: Trong Manh Nguyen)

Exchange_Server_2007_SP1_18

– Trong hộp thoại Mailbox Setting, khung Mailbox Database, nhấn Browse…

Exchange_Server_2007_SP1_19

– Chọn nơi lưu trữ mailbox database

Exchange_Server_2007_SP1_20

Exchange_Server_2007_SP1_21

– Trong hộp thoại New Mailbox, nhấn New để bắt đầu tạo mailbox

Exchange_Server_2007_SP1_22

– Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish

Exchange_Server_2007_SP1_23

– Tương tự bạn tạo thêm một mailbox mới tên Hieu Dao Duy

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *