(+84) 463.28.7979

Cài đặt Internet Explorer trên Ubuntu 8.04


Đây là bài viết mô tả cách cài đặt Internet Explorer trên ubuntu 8.04 với IEs4linux. Một vài người dùng – đặc biệt là các nhà phát triển, thiết kế cần các phiên bản khác nhau của Internet Explorer để kiểm tra trang của họ

1 – Mở đầu :

Với lý do bảo mật tôi sẽ không sẻ dụng Internet Explorer duyệt Internet. Chỉ sử dụng nó với mục đích phát triển – ví dụ để kiểm tra trang của bạn được tạo ra và làm việc có hiệu quả trong Internet Explorer hay không.

2 – Các gói cần thiết.

Chúng ta bắt đầu cài đặt các gói cần thiết.

sudo apt-get install wine cabextract binfmt-support

3 – cài đặt.

wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz
tar xvfz ies4linux-latest.tar.gz
cd cd ies4linux-*
./ies4linux

Tiếp theo bạn sẽ nhìn thấy của sổ – chọn phiên bản của Internet Explorer bạn sẽ cài đặt, đánh dấu vào ô checkbox Install Plugin nếu bạn muốn hỗ trợ Flash(chỉ ở IE6) và chọn Desktop hay menu nếu bạn muốn chạy chương trình ở đâu. Click Ok để tiến hành. Chú ý, bạn có thể cho phép cài đặt IE7(thử nghiệm) trong tuỳ chọn Advanced.

ie-linux

Chọn các gói bạn cài cài đặt

ie-linux-2

Kết thúc, bây giờ bạn có thể đóng của sổ.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *