(+84) 463.28.7979

Cài đặt máy chủ DHCP trên Windows server 2008


Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP) là một dịch vụ cung cấp địa chỉ IP và thông tin máy chủ DNS tới máy PC client và một vài thiết bị mạng khác.

Khi chúng ta sử dụng DHCP chúng ta không phải gán địa chỉ IP bằng thủ công tới tất cả các máy PC hoặc thiết bị trong tổ chức của chúng ta. Nhiều hơn nữa dịch vụ DHCP đang còn được mở rộng hơn nữa với dịch vụ mạng mới là Windows Health Service và Network Access Protection(NAP). Tuy nhiên, trước khi chúng ta có thể sử dụng nó với các dịch vụ mở rộng, thì trước tiên chúng ta cần phải cài đặt và cấu hình các bước cơ bản. Trong phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách cấu hình cơ bản của dịch vụ DHCP server.

Cài đặt DHCP server trong Windows server 2008.

Cài đặt dịch vụ DHCP server trong windows server 2008 cũng khá là dễ dàng. DHPC Server bây giờ đã trở thành một vai trò trong Windows Server 2008 mà không còn là một thành phần như trong các phiên bản Windows trước. Để làm được việc này, chúng ta cần có máy tính cài Windows server 2008 và được cấu hình địa chỉ IP tĩnh. Ngoài ra, chúng ca cần phải xác định dải địa chỉ IP sẽ cung cấp cho máy tính client, địa chỉ IP của máy chủ DNS và default getway.

Để bắt đầu quá trình cài đặt DHCP, chúng ta click “Add Roles” từ của sổ Initial Configuration Tasks hoặc từ Server manager chúng ta chọn “Roles” tiếp theo chúng ta click “Add Roles” (hình 1).

DHCP_server_01

Hình 1: Thêm vai trò mới trong Windows Server 2008.

Khi cửa sổ “Add Roles Wizard” xuất hiện, chúng ta click “Next” trên màn hình cửa sổ, tiếp đến chúng ta chọn “DHCP Server Role” và click Next. (Hình 2)

DHCP_server_02

Hình 2: Lựa chọn DHCP Server Role.

Nếu chúng ta không gán địa chỉ IP tĩnh cho server, thì chúng ta sẽ gặp một cảnh báo: chúng ta sẽ không thể cài đặt được DHCP server khi chúng ta sử dụng địa chỉ IP động.

Tại lúc này, chúng ta sẽ bắt đầu nhập các thông tin như địa chỉ IP, thông tin Scope và thông tin của máy chủ DNS. Nếu bạn chỉ muốn cài đặt DHCP server mà không có cấu hình Scope hoặc một vài thiết lập khác, bạn có thể click “Next” để bỏ qua các bước này và quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

Mặt khác, chúng ta cũng có thể cấu hình các tuỳ chọn này sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ cấu hình một vài thiết lập cơ bản về IP và cấu hình DHCP Scope đầu tiên.
Chúng ta kiểm tra địa chỉ IP bằng cách click vào phần “Network Connection Binding” (hình 3)

DHCP_server_03

Hình 3: Network Connection Binding.

Giả sử khi chúng ta có nhiều hơn một cạc mạng thì chúng ta phải lựa chọn cạc mạng nào chúng ta sẽ sử dụng để cung cấp cho dịch vụ DHCP, ở đây, do chỉ có một cạc mạng do vậy chúng ta chọn mặc định và click “Next”.

Tiếp theo chúng ta nhập thông tin “Parrent Domain, Primary DNS Server, và Alternate DNS server” và click “Next”(hình 4).

DHCP_server_04

Hình 4: Nhập thông tin Domain và DNS server.

Ở đây chúng ta sẽ chọn không sử dụng WINS nên chúng ta click “Next”.

Tiếp đó, chúng ta sẽ cấu hình DHCP Scope của DHCP Server mới. Ở đây chúng ta sử dụng dải IP: 192.169.1.50 đến 192.168.1.100. Để cấu hình Scope chúng ta click vào nút “Add”, (hình 5). Như là các bạn thấy, chúng ta sử dụng tên Scope là: WBC-Local, với dải địa chỉ IP là: 192.169.1.50 đến 192.168.1.100, Subnet Mask là: 255.255.255.0 và Default getway là: 192.168.1 và kiểu của Subnet sẽ là “wired” và chúng ta sẽ chọn vào “Activate this scope” và Click “OK”.

DHCP_server_05

Hình 5: Add mới DHCP Scope.

Trở lại màn hình “Add Scope”, chúng ta click “Next” để thêm Scope mới, ở đây chúng ta sẽ chọn “Disable DHCPv6 stateless mode” của server này và click “Next”.

Sau khi xác định lại các phần cài đặt DHCP chúng ta click “Install”(hình 6).

DHCP_server_06

Hình 6: Xác nhận lại các phần tuỳ chọn cài đặt.

Sau một vài dây, DHCP server mới đã được cài đặt(hình 7).

DHCP_server_07

Hình 7: Cài đặt DHCP Server hoàn tất.

Click “Close” để đóng cửa sổ.

Quản lý DHCP Server.

Cũng giống như quá trình cài đặt, việc quản lý DHCP server trong Windows server 2008 cũng khá là dễ dàng. Chúng ta quay trở lại cửa sổ “Server Manager” click “Roles” chúng ta sẽ thấy DHCP Server ở đây(hình 8).

DHCP_server_08

Hình 8: DHCP server management trong Server manager.

Trong khi chúng ta quản lý DHCP Scope và client ở đây, vậy chúng ta sẽ quản lý nó như thế nào? Cũng như những gì liên quan tới DHCP Server? Do vậy, đây là một nơi khá tốt để chúng ta có thể kiểm tra trạng thái của DHCP Server và những sự kiện xảy ra đối với nó.

Tuy nhiên, cấu hình DHCP Server thực sự và phần kiểm tra máy PC client nhận địa chỉ IP từ DHCP Server thì chúng ta sẽ xem trong phần “DHCP Server management”. Để thực hiện việc này, chúng ta di chuyển tới Start và Administrator Tools và DHCP Server(hình 9).

DHCP_server_09

Hình 9: Mở DHCP Server.

Khi mở rộng ra, cửa sở MMC sẽ hiển thị một vài nét đặc trưng(hình 10).

DHCP_server_10

Hình 10: Cửa sổ MMC của DHCP Server.

DHCP Server cung cấp cả IPv4 và IPv6, các thông tin này đều bao gồm trong cả: Scope, pools, leases, reservations, Scope Option và Server Option.

Nếu chúng ta click vào “Address pool” và “Scope Option” chúng ta có thể nhìn thấy cấu hình mà chúng ta đã thiết lập trong quá trình cài đặt DHCP như dải địa chỉ IP, DNS Server và Default Getway(hình 11).

DHCP_server_11

Hình 11: DHCP Server Address Pool.

DHCP_server_12

Hình 12: DHCP Server Scope Options.

Làm thế nào để chúng ta biết được, DHCP server đã được cài đặt và cấu hình đúng? Câu trả lời này chúng ta không cần trả lời. bây giờ chúng ta đi kiểm tra sự hoạt động của DHCP server.

Kiểm tra DHCP Server trong Windows server 2008.

Để làm việc này, chúng ta cần có 1 PC Windows Vista, trên cùng một mạng với DHCP Server. Để cho chắc chắn, chúng ta sẽ không sử dụng một thiết bị khác cùng trong mạng. Trước hết chúng ta dùng câu lệnh IPCONFIG /RELEASE để remove địa chỉ Ip cũ và sau đó sử dụng IPCONFIG /RENEW để lấy địa chỉ IP mới và kiểm tra xem địa chỉ IP của chúng ta đã nhận sẽ là bao nhiêu từ DHCP Server(hình 13).

DHCP_server_13

Hình 13: Máy tính Client nhận địa chỉ IP từ máy DHCP Server.

Ngoài ra, chúng ta còn có thể kiểm tra địa chỉ IP của máy Client trên máy chủ DHCP(hình 14).

DHCP_server_14

Hình 14: Kiểm tra địa chỉ IP của máy Client từ DHCP Server trong “Address Releases”.

Như vậy là chúng ta đã biết được DHCP server được cấu hình đúng và hoạt động tốt trong mạng.

Kết luận.

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách làm thế nào để cài đặt, cấu hình một DHCP Server mới trong Windows server 2008. Cũng như việc quản lý DHCP server. Cuối cúng, chúng ta đã kiểm tra xem chúng ta đã cài đặt và cấu hình DHCP Server đã đúng chưa.

Theo Windows Networking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *