(+84) 463.28.7979

Cài đặt MySQL 4 trên Ubuntu


Cài đặt Mysql 4.1 trên máy chủ Ubuntu là khá nhanh chóng và dễ dàng. Nó gần như cảm giác như là không khó khăn gì.

Mở cửa sổ Terminal và sử dụng lệnh sau:

Sudo apt-get install mysql-server-4.1

Nếu server của bạn đang chạy PHP thì ngoài ra bạn cần phải cài đặt module php của mysql 4.

Sudo apt-get install php4-mysql

Để tạo cở sở dữ liệu mới, bạn sử dụng lệnh mysqladmin:

Mysqladmin create <databasename>

Chúc thành công

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *