(+84) 463.28.7979

Cài đặt PHP trong Ubuntu 10.04


PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ và nó rất hữu ích trong việc đưa ra các trang web động bằng cách kết nối thông qua cơ sở dữ liệu (ví dụ như MySQL) là mã nguồn mở và miến phí. Bạn có thể cài đặt nó trên Ubuntu 10.04 hoặc bất kỳ Hệ điều hành Linux nào khác. Bạn có thể cài đặt PHP bằng nhiều cách ví dụ như bằng cách sử dụngSynaptic Package Manager hoặc cài đặt nó bằng tay sau khi bạn tải về từ website. PHP nó đi kèm trong các gói và các Module, vì vậy nó phụ thuộc vào công việc của bạn. Nói chung của bạn có là một phần mềm được gọi là LAMP (đối với Linux), có chứa tất cả sự kết hợp cần thiết cho thiết kế web. L là viết tắt của Linux, A cho Apache, M cho MySQL và P cho PHP. Nếu bạn đã cài đặt các phần mềm khác, sau đó các Module php đúng bạn có thể cài đặt nó theo phương pháp sau đây:

how_to_install_php_in_ubuntu_10_04

Sử dụng dòng lệnh

Bạn có thể mở dòng lệnh bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T để mở Terminal và gõ dòng lệnh sau:

$ sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

Sử dụng Synaptic Package Manager

  1. Mở Synaptic Package Manager và search PHP.
  2. Lựa chọn vào Module Package/Module bạn muốn cài đặt.
  3. Click Apply để bắt đầu Download. Nó sẽ hoàn thành cài đặt sau vài phút.
  4. Sau khi hoàn thành Download, quá trình cài đặt sẽ bắt đầu tự động cài đặt.
  5. Sau khi hoàn thành cài đặt, bạn có thể sử dụng MySQL Database để thiết kể và phát triển Website cho bạn.

Enjoy!

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>