(+84) 463.28.7979

Cài đặt và cấu hình Virtual Server 2005 trên Window Vista


Đã là một người quản trị mạng thì không ai trong chúng ta không biết phần mềm cho phép chúng ta cài hệ điều hành ảo để thực hành. Có rất nhiều cho phép chúng ta sử dụng để cài hệ điều hành ảo như: Virtual PC, VMWare, Virtual Server…. Mỗi loại chúng đều có các tính năng nỗi bật riêng.

Trong bài viết này tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Virtual Server 2005 trên Windows Vista. Đây là phần mềm theo tôi là khá tốt cho phép chúng ta cài đặt hệ điều hành ảo để thực hành. Việc cài đặt một phần mềm ứng dụng trên Windows Vista đối với chúng ta không có gì là khó khăn nhưng với Virtual Server 2005 có lẽ sẽ có những thành phần chúng ta không thể cài mặc định được mà chúng ta cần phải tuỳ chọn chúng.

Chúng ta sẽ có 4 bước để hoàn tất quá trình cài đặt cũng như cài đặt các yêu cầu cần thiết cho Virtual Server 2005.

Bước 1: Cài đặt IIS, mặc định trong Windows Vista thì Internet Information Server(IIS) không được cài đặt, để cài đặt IIS chúng ta vào Control Panel và chọn “Turn Windows features On or Off”. Bây giờ chúng ta cài đặt IIS, với những tuỳ chọn mặc định có Virtual Server 2005 không cần đến nhưng có những tuỳ chọn mà chúng ta phải lựa chọn khi cài đặt. Chúng ta sẽ cài đặt các tuỳ chọn sau cho IIS.

-> Web Management Tools
–> IIS 6 Management Compatibility
—>IIS Metabase and IIS 6 configuration compatibility (not sure if you really need this one)
–>IIS Management Console
->World Wide Web Services
–>Application Development Features
—>CGI
—>ISAPI Extensions
–>Common Http Features
—>Default Document
—>Directory Browsing
—>HTTP Errors
—>Static Content
–>Health and Diagnostics
—>HTTP Logging
—>Request Monitor
–>Performance Features
—>Static Content Compression
–>Security
—>Windows Authentication (this is the important one)

Bước 2: Chúng ta bắt đầu cài đặt VS2005, chúng ta có thể cài đặt VS2005 với tuỳ chọn sẽ không yêu cầu cài đặt IIS nhưng nếu như vậy chúng ta sẽ không có khả năng tạo VMs. Chúng ta sẽ cài đặt IIS với bước 1 thì chúng ta sẽ cài đặt thành công VS2005 và có thể sử dụng chúng.

Bước 3: Hơn nữa, chúng ta cần phải thiết lập thêm trong IIS thì chúng ta mới có thể sử dụng dễ dàng nếu không khi chúng ta chạy Web admin VS2005 sẽ gặp lỗi sau:

virtual-sr-2005-1

Với lỗi này, chúng ta cần phải cấu hình “ISAPI and CGI Restriction” thì chúng ta mới có thể chạy được VS2005. Bởi mặc định IIS không cấu hình thực thi “ISAPI and CGI Restriction”.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *