(+84) 463.28.7979

Cài đặt Vsftpd trên Ubuntu 12


Để cài đặt Vsftpd trên Ubuntu 12,04 hoặc Mint 13, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Mở cửa sổ dòng lệnh và gõ lệnh sau:

sudo apt-get install vsftpd

2. Bạn cần chỉnh sửa file vsftpd.conf

sudo vi /etc/vsftpd.conf

Tập tin vsftpd.conf chứa một số lượng lớn các tham số cấu hình. Nếu bạn muốn những người với tài khoản người dùng cục bộ trên máy chủ FTP để có thể kết nối thông qua FTP (bạn thường làm), bạn sẽ cần phải thay đổi như sau:

local_enable=YES

write_enable=YES

anonymous_enable=NO

Lưu và thoát

3. Khởi động lại dịch vụ vsftpd

sudo service vsftpd restart

Nếu bạn muốn cung cấp cho quyền ghi cho người dùng thêm một số thư mục. Bạn cần phải thiết lập chmod a + w /thư mục

# ftp 10.0.2.15

Connected to 10.0.2.15.

220 (vsFTPd 2.3.5)

Name (10.0.2.15:pirat9):

331 Please specify the password.

Password:

230 Login successful.

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> ls

200 PORT command successful. Consider using PASV.

150 Here comes the directory listing.

drwxr-xr-x 2 1000 1000 4096 May 24 21:54 Desktop

drwxr-xr-x 2 1000 1000 4096 May 24 21:54 Documents

drwxr-xr-x 2 1000 1000 4096 May 24 21:54 Downloads

drwxr-xr-x 2 1000 1000 4096 May 24 21:54 Music

drwxr-xr-x 2 1000 1000 4096 May 24 21:54 Pictures

drwxr-xr-x 2 1000 1000 4096 May 24 21:54 Public

drwxr-xr-x 2 1000 1000 4096 May 24 21:54 Templates

drwxr-xr-x 2 1000 1000 4096 May 24 21:54 Videos

226 Directory send OK.

ftp>

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>