(+84) 463.28.7979

Cài đặt Oracle VM VirtualBox trên Fedora 18


Oracle VM VirtualBox là một phần mềm mã nguồn mở cho phép chúng ta sử dụng để tạo thiết lập ảo hoá khá mạnh mẽ và được rất nhiều người sử dụng. Trong bài viết này tôi sẽ cài nó trên một bản linux mà tôi yêu thích đó là Fedora 18.

VirtualBox

Fedora 18 đi kèm với bản GNOME 3.6 mới nhất và có vài điều để xem xét hoặc một cái gì đó mà tôi muốn chia sẻ với bạn rằng bạn cần phải nhớ khi bạn đang xem xét cài Fedora là hệ điều hành của bạn.

Phiên bản mới nhất của VirtualBox là 4.2.12 và ở đây là một chút thay đổi:

VMM: fixed a Guru Meditation on putting Linux guest CPU online if nested paging is disabled

VMM: invalidate TLB entries even for non-present pages

GUI: Multi-screen support: fixed a crash on visual-mode change

GUI: Multi-screen support: disabled guest-screens should now remain disabled on visual-mode change

GUI: Multi-screen support: handle host/guest screen plugging/unplugging in different visual-modes

GUI: Multi-screen support: seamless mode: fixed a bug when empty seamless screens were represented by fullscreen windows

VBoxManage: don’t stay paused after a snapshot was created and the VM was running before

VBoxManage: introduced controlvm nicpromisc

VBoxManage: don’t crash on controlvm guestmemoryballoon if the VM isn’t running

VBoxHeadless: don’t filter guest property events as this would affect all clients

Guest control: prevent double CR in the output generated by guest commands and do NLS conversion

Linux hosts / guests: fixed build errors on Linux 3.5 and newer kernels if the CONFIG_UIDGID_STRICT_TYPE_CHECKS config option is enabled

Linux Additions: handle fall-back to VESA driver on RedHat-based guests if vboxvideo cannot be loaded

Linux Additions: RHEL/OEL/CentOS 6.4 compile fix

Linux Additions: Debian Linux kernel 3.2.0-4 (3.2.39)

Linux Additions: added auto-logon support for Linux guests using LightDM as the display manager

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt Virtualbox

Chúng ta cần thêm các kho lưu trữ của VirtualBox vào kho nguồn và chúng ta có thể làm điều đó bằng cách thực hiện hai dòng lệnh sau:

# cd /etc/yum.repos.d/

# wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/fedora/virtualbox.repo

Sau đó chúng ta update với lệnh:

# yum update

Sau đó, chúng ta cần phải cài đặt một số yêu cầu phụ thuộc để có được bản VirtualBox đầy đủ chức năng. Hãy thực hiện dòng lệnh sau:

# yum install binutils qt gcc make patch libgomp glibc-headers glibc-devel kernel-headers kernel-devel dkms

VirtualBox sử dụng mô đun nhân là vboxdrv để kiểm soát và cấp phát bộ nhớ vật lý và nó cũng cần DKMS, kernel-headers, kernel-devel và một số gói phụ thuộc khác mà chúng ta đã cài ở lệnh trên.

Bây giờ chúng ta cần phải cài đặt Virtualbox bằng cách sử dụng lệnh sau:

# yum install VirtualBox-4.2

Lệnh cuối cùng là khởi động vboxdrv

# service vboxdrv setup

Chúng ta đã làm xong tất cả và dưới đây là giải pháp nếu bạn nhận được một thông báo như ” “failed to access the USB subsystem” thì bạn hãy sử dụng lệnh sau:

# usermod -a -G vboxusers itnews_vn

Thay đổi itnews_vn với tài khoản hiện tại của bạn.

Kết luận

Bây giờ bạn có thể sử dụng Virtualbox để tạo ra các hệ điều hành ảo hoá phục vụ cho mục đích của bạn. Với tôi thì trên hệ điều hành mở như Redhat, Ubuntu, Centos thì Virtualbox là lựa chọn đầu tiên. Nhưng trên Windows thì tôi thường cài Vmware cùng với Virtualbox để sử dụng đồng thời. Còn bạn? bạn thích sử dụng phần mềm nào để làm ảo hoá? Bạn có thể để lại nhận xét ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>