(+84) 463.28.7979

Cài đặt VirtualBox 4.1.10 trên Ubuntu / Linux Mint


VirtualBox là phần mềm ảo hoá khá là mạnh mẽ và hoạt động trên cả 2 kiểu kiến trúc x86 và x64. Không chỉ là VirtualBox có những tính năng cực kỳ phong phú, sản phẩm hiệu suất cao cho người dùng, nó cũng là giải pháp chuyên nghiệp duy nhất là phần mềm miễn phí theo mã nguồn mở.

Hiện tại, VirtualBox chạy trên Windows, Linux, MacintoshSolaris và nó cũng hỗ trợ số lượng lớn các hệ điều hành khách như: Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4 và 2.6), Solaris và OpenSolaris, OS/2 và OpenBSD.

Oracle đã phát hành VirtualBox 4.1.10, một bản phát hành bảo trì của VirtualBox 4.1 giúp cải thiện sự ổn định và bản sửa lỗi. Xem Changelog để biết thêm chi tiết.

Để cài đặt VirtualBox trên Ubuntu/Linux Mint bạn mở cửa sổ Termial và các nhập lệnh sau:

  • echo deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -sc) contrib | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
  • wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install virtualbox-4.1

Ở đây bạn có thể tìm thấy một số phần mở rộng bổ sung cho VirtualBox như (USB 2.0, vv), đây là trang chủ của VitualBox.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>