(+84) 463.28.7979

Cài đặt VirtualBox trên Linux Mint 12


Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt VirtualBox trên Linux Mint tự động từ Official VirtualBox Repository. Trong khi bạn có thể tìm gói cài đặt và cài đặt nó. Tôi khuyên bạn nên sử dụng Repository để tự động cập nhật.

Để edit source list của bạn, bạn sử dụng lệnh sau “sudo gedit /etc/apt/sources.list” trong cửa sổ Terminal. Tiếp theo ban thêm dòng sau vào trong Source List:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian squeeze non-free

Sau khi đóng cửa sổ, bạn gõ lệnh sau:

Sudo apt-get update

Sau khi quá trình update hoàn thành bạn gõ lệnh sau để cài đặt VirtualBox.

sudo apt-get install virtualbox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>