(+84) 463.28.7979

CentOS / RHEL Linux: Remove GDM


GDM là GNOME Display Manager, một chương trình đồ họa đăng nhập cho Redhat, RHEL, Fedora và CentOS Linux trên hệ thống. Mặc định X Window System sử dụng trình quản lý hiển thị XDM mà nhu cầu chỉnh sửa các tập tin. GDM cho phép tùy biến giao diện đăng nhập bằng cách sử dụng các công cụ dựa. Nó cũng hỗ trợ tùy biến với các chủ đề.

Gnome-Display-Manager

Phương pháp 1: Xóa GDM và X Windows

Mở cửa sổ Terminal và gõ:

# yum groupremove “X Window System”

Sau đó Reboot lại hệ thống.

#Reboot

Phương pháp 2: Vô hiệu hoá GDM và X Windows Login của tất cả các Session

Bạn cần phải edit lại file /etc/inittab

# vi /etc/inittab

Và tìm đến

id:5:initdefault:

và thay thế với

id:3:initdefault:

Save và đóng file. Sau đó bạn cần stop Session GUI đang hoạt động bằng cách

#init 3

Phương pháp 3: Disable GDM và X Windows Login tạm thời của Session hiện tại.

Bạn gõ dòng lệnh sau

#init 3

Nếu bạn muốn quay trở lại giao diện đồ hoạ GUI bạn gõ:

#init 5

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>