(+84) 463.28.7979

Chuyển đổi Redhat 6.x sang Centos 6.x


Nếu bạn đang sử dụng Redhat 6.x và bạn muốn chuyển sang dùng CentOS 6.x miễn phí thì bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi được theo các bước làm sau:

RedHat Enterprise Linux 6

1. Mở Terminal và nhập dòng lệnh sau:

yum clean all

2. Tạo thư mục CentOS.

mkdir ~/centos

3. di chuyển đến thư mục CentOS

cd ~/centos

4. Bạn tải các gói sau:

wget http://mirror.centos.org/centos/6.0/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

wget http://mirror.centos.org/centos/6.0/os/x86_64/Packages/centos-release-6-0.el6.centos.5.x86_64.rpm

wget http://mirror.centos.org/centos/6.0/os/x86_64/Packages/yum-3.2.27-14.el6.centos.noarch.rpm

wget http://mirror.centos.org/centos/6.0/os/x86_64/Packages/yum-utils-1.1.26-11.el6.noarch.rpm

wget http://mirror.centos.org/centos/6.0/os/x86_64/Packages/yum-plugin-fastestmirror-1.1.26-11.el6.noarch.rpm

Bây giờ, bạn sử dụng lệnh sau để import key của CentOS, cài đặt các file đã tải về và nâng cấp lên CentOS 6.x

rpm –import RPM-GPG-KEY-CentOS-6
rpm -e –nodeps redhat-release-server
rpm -e yum-rhn-plugin rhn-check rhnsd rhn-setup rhn-setup-gnome
rpm -Uhv –force *.rpm
yum upgrade

Sau khi hoàn tất bạn chỉ cần khởi động lại PC của bạn nữa là hoàn tất.

Hãy để lại nhận xét nếu bạn có vấn đề gì khi chuyển đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>