(+84) 463.28.7979

Chuyển MDaemon sang Exchange 2003/2007 (phần 2)


Giới thiệu

Ở phần trước, chúng ta đã biết làm thế nào để xuất và nhập các mã số và tài khoản từ MDaemon

Bạn có thể xem chi tiết từng phần của chuỗi bài viết phía dưới:

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 1)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 3)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 4)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 5)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 6)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 7)

Chúng ta hãy cùng xem lại cách di chuyển nhận thực thư mục và danh sách Global Address một lúc và tập trung vào đoạn định tuyến đường đi thư từ của sự di chú ở bài báo này.

Bước đầu tiên đó là đảm bảo rằng Exchange Server 2007 sẽ nhận, gửi và định tuyến bản tin từ chỗ này tới chỗ khác trong mạng internet, SDaemon Server và hòm mail cục bộ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta cần thiết lập Receive Connectors, Send Connectors và các thành phần trao đổi khác ở tổ chức hiện tại. Viễn cảnh hiện tại có tất cả các lưu lượng thư từ sử dụng máy chủ MDaemon (hình 1). Ở bài báo này, chúng ta sẽ cùng thiết lập thông số Exchange để sử dụng lưu lượng SMTP và cũng để liên lạc với máy chủ MDaemon.
Move-mdaemon-exchange-2k7-P2-1
Hình 1

Thiết lập thông số chính sách miền và thư điện tử được chấp nhận…

Ở chế độ mặc định, các cài đặt Exchange Server 2007 mới có một miền đơn mặc định và nó là tên miền đủ điều kiện đầy đủ – FQDN (Full Qualified Domain Name) của Active Directory hiện tại. Ở trường hợp của chúng ta, tên Active Directory FQDN là apatricio.local, tên này có nghĩa là Exchange chỉ chấp nhận bản tin tới địa chỉ người dùng có liên quan tới miền @apatricio.local.

Bước đầu tiên là thiết lập hệ thống Exchange Server để chấp nhận miền được sử dụng bởi MDaemon và cũng thiết lập nó như là một chia sẻ của địa chỉ SMTP. Các bước tiếp theo để thiết lập miền được chấp nhận chia sẻ.

• Mở Exchange Management Console

• Mở rộng Organization Configuration

• Ấn vòa Hub Transport

• Ấn vào thanh tab Accepted Domains

• Ở hộp công cụ, ấn vào New Accepted Domain và đánh vào nhãn cho tên miền ở phần hộp văn bản Name

• Điền vào miền xuất hiện ở các bản tin chấp nhận của tổ chức Exchange.

• Chọn nút radio Internal Relay Domain (Hình 2).

• Ấn vào New và Finish ở màn hình tiếp theo.
Move-mdaemon-exchange-2k7-P2-2

Hình 2

Khi chúng ta đã có lựa chọn Internal Relay Domain cho một Domain Accepted (đây là một miền chưa chính thức), điều này có nghĩa là trao đổi sẽ được chấp nhận chuyển tiếp cho miền này. Tuy nhiên, người sử dụng có thể không tồn tại trong Exchange Organization. Sử trao đổi sẽ kiểm tra nếu có các bản tin địa chỉ tới miền này có chống lại địa chỉ ủy nhiệm của người sử dụng hiện tại không. Nếu nó không tìm được địa chỉ SMTP, bản tin có thể được định tuyến tới host khác qua một Send Connector. Nếu chúng ta để chế độ mặc định (Authoritative domain), thì một vài bản tin được gửi tới Exchange (Exchange này không chứa một SMTP nào liên kết với người sử dụng AD) sẽ bị từ chối và một NDR sẽ được khởi tạo nói rằng địa chỉ thư không tồn tại.

Hiện tại chúng ta đã có Accepted Domain, giờ hãy thiết lập thông số địa chỉ SMTP chia sẻ được dán tem ở tất cả người sử dụng mới và đã tồn tại, theo các bước sau:

• Mở Exchange Mangement Console

• Mở rộng Organization Configuration

• Ấn vào Hub Transport

• Ân vào thanh tab E-mail Address Policies

• Nháy đúp vào Default Policy

• Ở trang wizard đầu tiên, ấn vào Next 2 lần.

• Ở trang địa chỉ E-mail, ấn vào nút Add và tiếp đến là SMTP Address

Ở cửa sổ cuối cùng, chúng ta sẽ thiết lập chính sách địa chỉ SMTP mà sẽ được áp dụng ở tất cả các người sử dụng mới. Khu vực này thực sự quan trọng từ một viễn cảnh cùng tồn tại bởi vì tất cả các người sử dụng đã di chuyển sẽ được tạo ra ở máy chủ Exchange và chúng ta sẽ nhận chính sách SMTP hiện tại. Nếu chính sách SMTP hiện tại phù hợp với các địa chỉ SMTP hiện tại, những địa chỉ này được sử dụng ở MDaemon, chúng ta sẽ không cần thiết lập thêm địa chỉ SMTP sau khi di chuyển. Sau khi thiết lập chính sách SMTP, ấn OK. (Hình 3)

Move-mdaemon-exchange-2k7-P2-3

Hình 3

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *