(+84) 463.28.7979

Chuyển MDaemon sang Exchange 2003/2007 (phần 6)


Thay đổi client POP/IMAP/Webmail..

MDaemon cho phép một số dạng client được kết nối với nó, chúng ta đã xem ở bài trước cách để di trú Outlook Connector sang một môi trường mới dùng script. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải làm việc với client POP/IMAP và Webmail trong suốt quá trình di trú.

Bạn có thể xem chi tiết từng phần của chuỗi bài viết phía dưới:

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 1)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 2)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 3)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 5)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 7)

Client của bạn có thể được cấu hình để dùng hoặc là host name DNS hoặc là cấu hình IP trong client cấu hình POP/SMTP/IMAP. Chúng ta sẽ nói đến tất cả các mặt của viễn cảnh đồng tại và các client POP/IMAP phải được test trước khi di chuyển dữ liệu người dùng. Chúng ta có một số trường hợp cần phải chuẩn bị cho cấu hình người dùng, như sau:

• Người dùng cuối cùng client POP/IMAP (non-Outlook) cấu hình cho IP Address/Hostname

Giải pháp có thể: Thay đổi địa chỉ IP cho server mới cho những người dùng di trú.

Giải pháp nên thực hiện: Cài Install Outlook 2007 trên woarkstation người dùng và di trú các dữ liệu local đến Exchange Serser

• Người dùng cuối dùng client Outlook cấu hình cho giải pháp IP Address/Hostname

Giải pháp có thể: Trong hoàn cảnh này, client nên dùng PST, theo lý thuyết, chúng ta cần tạo một profile mới và atttach PST đến profile mới và di chuyển dữ liệu đến Exchange Server. Có thể thực hiện từng chút một và tạo một script để đọc các file PST hiện hành hiện hành sử dụng và cấu hfinh một profile Outlook mới và re-attach lại các file PST cũ vào profile mới.

Sau khi di trú người dùng cuối chúng ta nên thay đổi bất kì địa chỉ IP, host name hay nguyên tắc tường lửa point từ MDaemon đến Exchange Server mới. Cấu hình này sẽ cho phép bất kì người dùng nào chưa được cấu hình vẫn có thể kết nối đến server mới. Thật không may, chúng ta không thể làm điều đó vào lúc bắt đầu bởi phần lớn người dùng đang sử dụng MDaemon Server và vẫn chưa di trú dữ liệu của họ.

Thay đổi Webmail và linh động người dùng

Trong suốt quá trình đồng tồn tại chúng ta cần hướng dẫn người dùng đến một URL khác để truy cập trang webmail từ mạng internal và cả từ Internet. Một nguyên tắc tường lửa mới trong tường lửa hiện hành của bạn để publish OWA là cần thiết để cung cấp webmail cho những người dùng từ xa.

Một thay đổi tường lửa khác cần thực hiện liên quan đến Outlook. Bất kì ở đâu và các dịch vụ web, sau khi di chuyển người dùng đến môi trường mới chúng đều có thể dùng tất cả các tính năng linh động của Exchange Server và chúng yêu cầu một số cấu hình ở mức độ tường lửa của bạn. Nếu bạn đang dùng ISA bạn có thể dùng các wizard tích hợp sẵn để tạo các nguyên tắc publish. Cũng cách này có thể dùng để tạo các nguyên tắc publish Exchange đến người dùng di động dùng các thiết bị Activesync

Di trú dữ liệu

Một trong những bước cuối cùng là di trú dữ liệu thực. Có một số cách để di trú dữ liệu từ MDaemon sang Exchange Server. Tất cả các phương pháp được mô tả ở đây đều phải được đồng bộ hoá với di trú người dùng cuối.
\Cách đầu tiên là sử dụng Microsoft Transport Suite và tất cả các bước liên quan của quá trình này đều được mô tả ở đây

Dựa vào bài viết trên, chúng ta cần validatr hai điểm trên phía MDaemon, như sau:
1. Tất cả các tài khoản phải được di trú dùng công cụ Transporter, phải được kích hoạt POP hay IMAP (có thể quyết định dùng giao thức nào trong wizard Migration). Để kích hoạt POP/IMAP trên MDaemon Mailbox, mở MDaemon Console, click vào Accounts, và Account Manager. Đôi chuột vào những người dùng đã chọn và đảm bảo là những giao thức được kích hoạt trong tab Accounts, như hình 1.

move-Mdamon-exchange-p6

Hình 1

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *