(+84) 463.28.7979

Chuyển tiếp email postfix tới một tài khoản email khác


Postfix có thể được cấu hình như máy chủ email bằng cách sử dụng tên miền chuyển tiếp thiết lập với Virtual_alias_maps: Có hai kiểu cấu hình sau:

postfix

Postfix Mail Forwarding Domain

Điều này rất hữu ích nếu bạn không có email local và server không hoạt động như là một bản sao MX. Mục đích chính của nó là để chuyển tiếp thư tới một email khác. Ví dụ sau cho thấy cách thiết lập itnews.vn như là một tên miền chuyển tiếp. Mở file main.cf:

# vi /etc/postfix/main.cf

Cần bảo đảm rằng, hai dòng sau tồn tại:

virtual_alias_domains = itnews.vn
# virtual_alias_domains = itnews.vn example.com moredomains.com ..
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

Mở tập tin /etc/postfix/virtual và nhấn Enter:

# vi /etc/postfix/virual

Chuyển tiếp email gửi tới admin@itnews.vn tới admin@itnews.vn:

admin@itnews.vn admin@itnews.vn

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện nhận tất cả địa chỉ email được gửi đến tom@example.com và jerry@example.com sẽ được chuyển tới somewhereelse@another.domain.com

@example.com somewhereelse@another.domain.com

Lưu và đóng tập tin, bạn gõ lệnh sau để khởi động lại Postfix:

# postmap /etc/postfix/virtual
# service postfix reload

Chuyển tiếp Postfix mail từ MX server

Nếu máy chủ của bạn có một bản sao MX với relay domain được cấu hình qua mysql/ldap proxy được gắn với virtual_alias_maps=hash: /etc/postfix/main.cf và tập tin ảo. Tạo /etc/postfix/virtual_alias_domainrelay_domain. Chỉ sử dụng một thông số tuỳ chọn.

Thông thường relay_domain được cấu hình cho máy chủ dự phòng postfix MX.

Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng Procmail để chuyển tiếp email tới một tài khoản khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *