(+84) 463.28.7979

Cisco Discovery Protocol (CDP)


Trong bài viết này sẽ mô tả phương pháp cấu hình giao thức CDP (Cisco Discovery Protocol) trên Catalyst 3560 Switch.

CDP-3

– Những phần sẽ được trình bày trong bài viết này:
+ Phần I: Tìm hiều về CDP
+ Phần II: Cấu hình CDP
+ Phần III: Giám sát và duy trì CDP.
Phần I: Tìm hiểu CDP

– CDP là một giao thức dùng để khám phá thiết bị, giao thức này hoạt động ở layer 2 (Layer Data Link) trên tất cả các thiết bị của hãng Cisco (như: router, bridge, access server, và switch) và cho phép các ứng dụng quản lý mạng có thể tìm ra những thiết bị của Cisco, những thiết bị này là những thiết bị hàng xóm đã biết. Với CDP, những ứng dụng quản lý mạng có thể học được các loại thiết bị và địa chỉ SNMP agent của thiết hàng xóm đang chạy ở layer bên dưới, những giao thức truyền dữ liệu. Tính năng này cho phép những ứng dụng gửi các SNMP queries đến các thiết bị hàng xóm.

– CDP chạy trên tất cả các môi trường mạng có hỗ trợ Sunetwork Access Protocol (SNAP). Bởi vì CDP chạy trên một layer duy nhất đó là Layer Data-link, hai hệ thống có khả năng hỗ trợ những giao thức khác nhau của layer network có thể học được thông tin về thiết bị của nhau.

– Mỗi một thiết bị đã cấu hình CDP sẽ gửi các thông điệp theo chu kỳ dưới dạng địa chỉ multicast, để quảng bá ít nhất một địa chỉ mà nó có thể nhận các SNMP message. Quá trình quảng bá cũng chứa time-to-live (TTL), hoặc thông tin holdtime, holdtime là thời gian mà một thiết bị nhận được một thông tin CDP về một thiết bị khác và lưu trữ chúng trước khi quyết định hủy thông tin đó đi. Mỗi thiết bị cũng luôn lắng nghe những message được gửi bởi những thiết bị khác để học thông tin về hàng xóm của những thiết bị đó.

– Trên một switch, CDP đã enable Network Assistant để hiển thị một bản đồ về một mạng nào đó. Switch sử dụng CDP để tìm kiếm những cluster candidate và duy trì những thông tin về các thành viên của cluster đó.
– Các switch có khả năng hỗ trợ CDP version 2.

Phần II: Cấu hình CDP
– Phần cấu hình CDP sẽ bao gồm những chủ đề sau:
+ Cấu hình CDP mặc định
+ Cấu hình các thông số của CDP
+ Disable và Enable CDP
+ Disable và Enable CDP trên một interface.

1. Cấu hình CDP mặc định
– Bảng 1.1 hiển thị các thông số cấu hình mặc định của CDP.

Bảng 1.1

cdp

2. Cấu hình các thông số của CDP.

– Bạn có thể cấu hình lại thời gian để update các CDP message, và thời gian để lưu trữ những thông tin đó trước khi quyết định hủy thông tin đó đi.

– Bắt đầu cấu hình ở chế độ Privileged EXEC trên switch, bạn sẽ thực hiện các bước sau để cấu hình lại CDP timer, holdtime và advertisement type.

example:
Switch_3560_ITNEWS# configure terminal
Switch_3560_ITNEWS(config)# cdp timer 50
Switch_3560_ITNEWS(config)# cdp holdtime 120
Switch_3560_ITNEWS(config)# cdp advertise-v2
Switch_3560_ITNEWS(config)# end
Switch_3560_ITNEWS# show cdp
Switch_3560_ITNEWS# copy run start

– Sử dụng từ khóa no trước các câu lệnh của CDP để trở về những tham số mặc định.

3. Disable và Enable CDP.

– CDP được enable theo mặc định.

– Các bạn có thể thực hiện những bước sau để disable CDP.
example:
Switch_3560_ITNEWS# configure terminal
Switch_3560_ITNEWS(config)# no cdp run
Switch_3560_ITNEWS(config)# end

– Để enable CDP trở lại hoạt động, bạn sử dụng những câu lệnh dưới đây:
example:
Switch_3560_ITNEWS# configure terminal
Switch_3560_ITNEWS(config)# cdp run
Switch_3560_ITNEWS(config)# end


4. Disable và Enable CDP trên một interface.

– CDP được enable mặc định trên tất cả các interface để gửi và nhận các thông tin CDP.

– Để disable CDP trên một interface nào đó, sử dụng những câu lệnh sau:
example:
Switch_3560_ITNEWS# configure terminal
Switch_3560_ITNEWS(config)# interface fastethernet 0/22
Switch_3560_ITNEWS(config-if)# no cdp enable
Switch_3560_ITNEWS(config-if)# end
Switch_3560_ITNEWS# copy run start

– Để enable CDP hoạt động trở lại trên một interface nào đó, thì bạn có thể dùng những lệnh sau:
example:
Switch_3560_ITNEWS# configure terminal
Switch_3560_ITNEWS(config)# interface fastethernet 0/24
Switch_3560_ITNEWS(config-if)# cdp enable
Switch_3560_ITNEWS(config-if)# end
Switch_3560_ITNEWS# copy run start

5. Giám sát và duy trì CDP.

– Để có thể giám sát và duy trì sự hoạt động của CDP trên thiết bị của bạn, thì bạn có thể thi hành một trong những câu lệnh sau:
example:
Switch_3560_ITNEWS# clear cdp counters
Switch_3560_ITNEWS# clear cdp table
Switch_3560_ITNEWS# show cdp
Switch_3560_ITNEWS# show cdp entry
Switch_3560_ITNEWS# show cdp interface fa/23
Switch_3560_ITNEWS# show cdp neighbors detail
Switch_3560_ITNEWS# show cdp traffic

Dương văn Toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *