(+84) 463.28.7979

Cơ bản về AutoFilter trong Excel 2007


Xoá AutoFilter trong Excel 2007

Sau khi bạn đã áp dụng một hoặc nhiều Filter, bạn có thể xoá một Filter cụ thể, hoặc tất cả Filter trong bảng Excel.

Xoá Filter chỉ rõ

Để xoá Filter chỉ rõ và bật Filter khác

 • Click vào mũi tên chỉ xuống trong cột tiêu đề nơi mà bạn muốn xoá Filter.
 • Click vào Clear Filter From (tên cột).

autofilter Excel 2007

Xoá toàn bộ Filter

Thay vì xoá từng Filter, bạn có thể xoá toàn bộ Filter từ bảng Excel trong một bước:

 • Lựa chọn ô trong bảng.
 • Trên thanh Ribbon, click vào thẻ Data và trong Sort & Filter, click Clear.

Chú ý: Điều này còn xoá bỏ tuỳ chọn sắp xếp mà bạn đã áp dụng.

autofilter Excel 2007

Filter ô trống

Nếu có bất kỳ ô trống nào trong một cột, danh sách thả xuống trong ô tiêu đề sẽ hiển thị một Item – (Blank) vào cuối của danh sách Item.

Để chỉ hiển thị hàng với các ô trống trong cột đó, loại bỏ các dấu chọn từ các Item khác trong danh sách.

autofilter Excel 2007

Filter giá trị cao nhất và thấp nhất

Nếu một cột chứa các con số, bạn có thể lọc để tìm những con số cao nhất hoặc thấp nhất trong cột. Trong ví dụ này, bạn sẽ lọc 5 giá trị thấp nhất trong cột Tổng cộng.

 • Click vào mũi tên chỉ xuống trong cột Tiêu đề, click Number Filter và sau đó click Top 10.

Chú ý: Nếu ít hơn nữa giá trị trong cột là số, thì tuỳ chọn Number Filter sẽ thay đổi thành Text Filter.

autofilter Excel 2007

 • Trong cửa sổ Top 10 AutoFilter, lựa chọn Bottom từ danh sách thả xuống đầu tiên.
 • Trong ô thứ hai, bạn gõ 5 hoặc sử dụng mũi tên để thay đổi giá trị thành 5.
 • Trong ô thứ 3, lựa chọn Item và sau đó Click Ok.

autofilter Excel 2007

Lưu ý: Các kết quả của giá trị cao nhất hoặc thấp nhất cho toàn bộ danh sách, không phải là danh sách hiện đang được lọc. Nếu cột khác cũng được lọc, bạn có thể thấy ít hơn số mà bạn đưa ra.

autofilter Excel 2007

Lọc theo ngày tháng

Nếu cột có chứa ngày tháng, bạn có thể lọc để tìm một ngày cụ thể hoặc phạm vi ngày hoặc ngày trong phạm vi động. Trong ví dụ này, bạn sẽ lọc cho các đơn đặt hàng nhận được trong tháng 1 năm 2011.

 • Nhấp vào thả xuống mũi tên trong cột tiêu đề, click Date Filter và sau đó bấm vào Between.

autofilter Excel 2007

 • Trong hộp Custom AutoFilter, nhập ngày bắt đầu là 01/01/2011 trong ô đầu tiên.
 • Nhập ngày kết thúc là 31/01/2011 trong ô thứ 2 và click Ok.

autofilter Excel 2007

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>