(+84) 463.28.7979

Công cụ dòng lệnh trong Windows Server 2008


Cũng giống như tất cả các phiên bản khác của Windows, Windows Server 2008 cung cấp cho người dùng một tùy chọn để thực hiện lệnh từ một cửa sổ nhắc của dòng lệnh. Trong phần này của các bài viết về Windows Server 2008 sẽ cung cấp cho bạn một cách tổng quan về các dòng lệnh khác nhau đang được cung cấp trong dấu nhắc lệnh.

Các tin liên quan

>>> Các phiên bản Windows Server 2008 và yêu cầu phần cứng

>>> Cài đặt Windows Server 2008

>>> Nâng cấp Windows 2003 lên Windows Server 2008

>>> Cài đặt New domain controller trên Windows server 2008 R2

Truy cập vào cửa sổ Command

Trong giao diện đồ họa của hệ điều hành Windows server 2008, bạn có thể truy cập từ bảng điều khiển chính của menu Start. Dấu nhắc lệnh cũng có thể được truy cập trong quá trình cài đặt Windows 2008 Server bằng cách nhấn Shift + F10 tại bất kỳ điểm nào trước khi bắt đầu quá trình cài đặt thực tế bắt đầu(tức là tại thời điểm mà tại đó các chương trình cài đặt bắt đầu sao chép các tập tin).

Sau khi gọi một cửa sổ lệnh sẽ xuất hiện như hình minh họa sau đây:

Tóm tắt công cụ dòng lệnh trong Windows Server 2008

Bảng sau cung cấp một danh sách của từng công cụ dòng lệnh cùng với một lời giải thích ngắn gọn:


Ngoài ra còn có khá nhiều dòng lệnh khác, bạn có thể sử dụng lệnh help để xem tất cả các lệnh có sẵn trên Windows Server 2008.

Lấy thông tin trợ giúp về một công cụ dòng lệnh cụ thể

Để hiển thị sự trợ giúp của công cụ dòng lệnh cụ thể nào bạn có thể sử dụng lệnh help như sau:

help ftp
help xcopy

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh với thông số /?. Ví dụ, để hiển thị trợ giúp của lệnh net view ta sử dụng như sau:
Net /?

Để nhận thông tin trợ giúp của một thông số cụ thể nào của một lệnh nào đó thì bạn chỉ cần nhập thêm tham số cần trợ giúp và gõ thêm /?

Net view /?

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>