(+84) 463.28.7979

Công cụ Share, Storage Management trong Windows 2008


Nói về công cụ quản lý chia sẻ và lưu trữ có thể nghe không được thú vị lắm. Thế nhưng Windows Administrators, những người phải thường xuyên quản lý chia sẻ và lưu trữ cấu trúc Windows của họ, thì Windows 2008 Share and Storage Management Tool là một công cụ phải có mà họ dùng hàng ngày. Hãy để tôi giải thích nó là cái gì, nó sẽ giúp bạn như thế nào cách sử dụng nó.

Mục đích của công cụ Share và Storage Management.

Đơn giản, mục đích của công cụ này là giúp quản trị chia sẻ và lưu trữ Windows 2008 Server dễ dàng hơn cho các quản trị viên như tôi và bạn. Theo Microsoft, “các tài nguyên chia sẻ” là những folder riêng biệt hay toàn bộ volume disk được chia sẻ trên network. Lưu trữ mà công cụ giúp bạn quản lý “disk volumes và disk storage systems”

Một trong những tính năng tuyệt vời khác của công cụ Share and Storage Management là Provision a Shared Folder Wizard. Wizard này giúp các admin IT dễ dàng làm việc bằng cách đưa ra những câu hỏi bạn cần trả lời và thực hiện các bước cho bạn, wizard sẽ giúp bạn chọn folder hay volume bạn muốn share, cài đặt giao thức để share nó, cài đặt cho phép NTFS trên tài nguyên, cấu hình cho phép chia sẻ, publish nó đến DFS, cài đặt cho phép NFS (nếu có thể áp dụng được), và áp dụng quotas lưu trữ (nếu file quản lý tài nguyên server đã được cài đặt)

Tất nhiên, Share and Storage Management Tool cho phép bạn cấu hình mỗi mặt liên quan đến chia sẻ bao gồm việc cài đặt cho phép NTFS/ chia sẻ, nhìn thấy người đang kết nối, và ngừng chia sẻ hay ngắt kết nối người dùng.

Về mặt lưu trữ của công cụ này, bạn có thể mở rộng, định dạng, xoá và thay đổi các volume. Bạn cũng có thể truy cập các công cụ cho việc check lỗi, chắp liền, và backup.

Cách để cung cấp tài nguyên chia sẻ với Share và Storage Management

Một trong những điều thường thực hiện với Share and Storage Management là cung cấp tài nguyên chia sẻ mới. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là bạn đang chia sẻ một số thứ trên network để người dùng cuối có thể truy cập đến nó. Bạn cũng có thể đoán trước bạn cần biết những gì để thực hiện điều này – bạn đang chia sẻ những gì và chia sẻ với ai.

Hãy nhớ rằng muốn chia sẻ một tài nguyên, bạn phải là admin hoặc tương đương. Một khi đã vào đến Share and Storage Management, tất cả những gì bạn cần làm để chia sẻ tài nguyên là click vào Actions, sau đó Provision Share, như sau:

Storage_Management_1

Hình 1: Cung cấp Share mới

Provision a Share Wizard xuất hiện. Bạn khởi động bằng cách chọn đường dẫn chia sẻ.

Storage_Management_2

Hình 2: Chọn Share Path / Location

Cài đặt cho phép NTFS, như hình 3.

Storage_Management_3

Hình 3: Cài đặt NTFS Permissions

Chọn Share Protocol (SMB là mục duy nhất trừ khi cài đặt Services cho NFS), như hình 4

Storage_Management_4

Hình 4: Chọn Share Protocol

Xác định bất kỳ cài đặt SMB nào như giới hạn người dùng, liệt kê truy cập, hay cài đặt offline…

Storage_Management_5

Hình 5: Xác định cài đặt SMB

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *