(+84) 463.28.7979

Đếm số lượng ô văn bản trong Excel 2010


Nếu bạn cần phải đếm số lượng ô có chứa văn bản trong Excel, có một cách rất dễ dàng để làm điều đó. Bạn sẽ cần hai chức năng cơ bản:

  • COUNT: Hàm này Excel trả về số lượng ô trong một phạm vi số.
  • COUNTA: Hàm này trả về số lượng ô không trống.

Bằng trực giác, chúng ta biết rằng số lượng của ô có chứa văn bản (không ký số) bằng với số lượng của ô không trống – số lượng ô có chứa số. Nói một cách khác COUNTA – COUNT.

Chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ đơn giản để minh họa. Giả sử chúng ta có dữ liệu trong bảng tính của chúng tôi như sau:

counta

Đặt con trỏ trong ô mà bạn muốn giữ kết quả và gõ:

=COUNTA(C1:C12)-COUNT(C1:C12)

Ngoài ra, nếu bạn gõ:

=COUNTA(

Sau đó bạn có thể kéo con trỏ của bạn trên phạm bạn muốn chọn và Excel sẽ chèn C1: C12 vào công thức. Bạn có thể làm tương tự với các đối số COUNT. Khi bạn nhấn Enter, Excel giải quyết các phương trình và hiển thị 6.

Theo Tin Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *