(+84) 463.28.7979

Dịch vụ Terminal trên Windows Server 2008


Terminal Server trên Windows Server 2008 có 3 tính năng chính là cung cấp lớn ra khỏi hộp khả năng quản lý, nâng cao chất lượng truy cập và cải thiện kinh nghiệm người dùng. Những tính năng chính bao gồm:

• TS RemoteApp
• TS Web Access
• TS Gateway

Các tính năng khác bao gồm TS Session Broker, TS Licensing and Easy Print, nhưng chúng sẽ được bài trình bày trong một khác.

Thẻ setting, họ cần phải nhập FQDN hoặc địa chỉ IP của máy phục vụ TS Gateway.

ts-gateway-server-1

Hình 1.

ts-gateway-server-2

Hình 2.

Vì TS Gateway sử dụng cổng 443 thay vì 3389, bằng cách sử dụng một đường hầm HTTP secure Sockets Layer /Transport Layer Security (SSL/TLS), nó cho phép hầu hết người sử dụng từ xa để kết nối vào tài nguyên mạng nội bộ được lưu trữ trên máy chủ ở phía sau bức tường lửa cá nhân trên mạng và các mạng Network address translators (NATs). Bạn có thể cấu hình TS Gateway server và Terminal Services của client để sử dụng Network Access Protection (NAP) để nâng cao an ninh hơn nữa.

Yêu cầu:

– TS gateway: Windows server 2008 được cài đặt với vai trò TS Gateway, IIS 7.0 và NAP.
– TS Client: Windows XP SP3, Vista, Vista SP1, Windows Server 2008.
– Internal Network Resource: Windows XP SP2/3, Vista, Vista SP1, Windows Server 2003 SP1/2 và Windows server 2008.
– Bạn phải nhận Externally trust chứng chỉ SSL của TS Gateway server nếu bạn chưa có.

Dịch vụ Terminal trong Windows Server 2008 cung cấp nhiều tính năng mới cho phép người sử dụng dễ dàng kết nối với máy tính của mình từ bất kỳ nơi nào hoặc chỉ cụ thể các ứng dụng mà đang được thực hiện bởi các quản trị viên, tất cả các với nhiều cải tiến hiệu quả và kinh nghiệm người dùng.

Quỳnh Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *