(+84) 463.28.7979

Đồng bộ Rhythmbox với iOS4.0


Trong Ubuntu Lucid, mặc định Rhythmbox có thể phát hiện iPhone / iPod Touch và động bộ nó với máy tính của bạn. Tuy nhiên, với việc phát hành iOS4.0 nó đã phá vỡ sự đồng bộ và còn nhiều người sử dụng hệ thống Linux không tương thích.

Đây là cách nhanh chóng bạn có thể dễ dàng sử lỗi này.

Mở cửa sổ dòng lệnh và gõ lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:pmcenery/ppa

Tiếp theo, bạn gõ lệnh sau:

sudo apt-get update && sudo apt-get install libimobiledevice1

sudo apt-get dist-upgrade

Sau khi nâng cấp, bạn sẽ có khả năng đồng bộ iPhone / iPod của bạn với iOS4.0 bằng Rhythmbox.

Chúc bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *