(+84) 463.28.7979

Điều kiện cài đặt VMware vCenter trên Windows 2008 R2


Đây là bài viết hướng dẫn bạn chuẩn bị một máy chủ Windows Server 2008 R2 để cài đặt VMware vCenter và cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cài đặt.

Với Windows Server 2008 R2, cuối cùng Microsoft cũng đã bỏ phiên bản 32 bit và chuyển hoàn toàn sang 64 bit đối với Windows Server 2008 R2. Trong khi đây là một bước rất tốt để chuyển huớng từ lựa chọn 32 bit và 64 bit và nó có một số khó khăn khi cài đặt.

Gần đây tôi gặp phải vấn đề này khi tổ chứng cài đặt Server vCenter VMware trên Windows Server 2008 R2. Với phiên bản cũ của Windows, có một tuỳ chọn 32 bit vì vậy khi cài đặt vCenter không có vấn đề gì, tuy nhiên một khi một khi di chuyển sang 64 bit. Ở đây có 2 mục mà bạn cần phải giải quyết trước khi muốn cài đặt vCenter thành công:

– .Net Framwork 3.5.1

– Database Source Name (DSN)/ODBC 32 bit để kết nối tới database vCenter.

Tôi sẽ đưa ra một số thủ thuật giúp bạn trong quá trình cài đặt.

Chú ý:

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải biết những chú ý quan trong sau:

– Mặc dù VMware chỉ ra rằng các tổ chức nhỏ có thể an toàn chạy vCenter trên một hệ điều hành 32bit, nó khuyến cáo người quản trị viên xem xét việc lựa chọn 64 bit cho tất cả các cài đặt mới.

– Nếu bạn đang cài đặt vCenter trên một máy ảo chạy vSphere / ESX 4, bạn nên biết rằng hỗ trợ cho Windows Server 2008 R2 hiện tại đang thử nghiệm. Mặc dù mọi thứ có lẽ sẽ làm việc tốt, VMware sẽ không cung cấp hỗ trợ nếu bạn có vấn đề.

– Bài viết này giả định rằng bạn đang theo hướng của VMware được nêu trong tài liệu hướng dẫn và tạo ra một cơ sở dữ liệu người dùng cho cơ sở dữ liệu của vCenter. Cho các mục đích của tôi, tôi đã tạo ra một database được đặt tên là VCDB SQL Server và một tài khoản có tên là vcenteruser.

– Nhớ rằng, VMware chưa hỗ trợ vCenter trên Windows Server 2008 R2.

.NET Framework 3.5.1

Để cài đặt .Net Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2, bạn thực hiện các bước sau:

– Mở Server Manager.

– Lựa chọn Features

– Trên trang tổng quan của Features Summary bạn click vào Add Features.

– Khi cửa sổ Select Features mở ra, bạn mở rộng và chọn .Net Framework 3.5.1.

– Bạn chỉ chọn mình .Net Framework 3.5.1 mà sẽ không chọn cả hai: .Net Framework 3.5.1 và WCF Activation (hình 1).

– Click Next.

– Tại trang Confirum Installation Selectión bạn click vào nút Install.

VMware vCenter
Hình 1.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *