(+84) 463.28.7979

Điều chỉnh DNS cache của Windows


Các máy chủ DNS tồn tại trên Internet và máy tính của bạn liên hệ tới chúng để biết được địa chỉ IP của tên miền cần truy cập.

dns-server

Nếu xảy ra chậm trễ trong quá trình liên hệ với máy chủ DNS, hoặc nếu máy chủ DNS mất quá nhiều thời gian để phân giải địa chỉ, bạn sẽ phải chờ đợi để vào được web. Để tăng tốc DNS, Windows sẽ đặt thông tin DNS trong phần DNS cache của máy tính. Khi bạn truy cập một website, đầu tiên Windows sẽ tìm kiếm trên DNS cache rồi mới truy vấn tới máy chủ DNS từ xa. Cache có chứa cả điểm vào bị từ chối và điểm vào xác thực. Điểm vào xác thực là những điểm DNS tìm kiếm thành công và bạn đã có thể kết nối tới website. Điểm vào bị từ chối là những điểm không tìm thấy và bạn nhận được thông báo lỗi Page Cannot be Found hay DNS/Server Error trên trình duyệt. Khi Windows tìm kiếm trong cache và tìm thấy điểm vào bị từ chối, nó sẽ trả về thông báo lỗi mà không tiếp tục tìm kiếm site nữa.

Bạn có thể bắt Windows không được lưu những điểm này để hạn chế các thông báo lỗi trên bằng cách sau:

– Bạn mở menu Start > chọn All Programs > chọn Accessories > chọn Notepad.

– Trong cửa sổ Notepad, bạn nhập nội dung:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Dnscache\Parameters]
“NegativeCacheTime”=dword:00000000
“NetFailureCacheTime”=dword:00000000
“NegativeSOACacheTime”=dword:00000000

Rồi mở menu File > chọn Save As và đặt tên file là dns.reg.

Sau đó chạy file này để Windows tự động thay đổi trong Registry giùm bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *