(+84) 463.28.7979

Enable Remote Desktop (RDP) trên tất cả computers/servers với GPO


Mở bảng điều khiển Group Policy Management và mở rộng các chính sách mà bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào và chọn Edit. Tôi sẽ chỉnh sửa Defualt Domain Policy của tôi kể từ khi tôi muốn 100% rằng RDP được kích hoạt trên tất cả Client và máy chủ của tôi.

Remote-Desktop-GPO

Khi Group Policy Management Editor xuất hiện, mở rộng Computer Configuration, Policies, Administrative Templates, Windows Component, Terminal Services, Terminal Server, Connections nhấp đúp chuột vào các chính sách được gọi là Allow users to connect remotely using Terminal Services.

Remote-Desktop-GPO

Chọn Enable.

Remote-Desktop-GPO

Tất cả đã hoàn tất, làm mới các chính sách trên các máy Client / máy chủ của bạn với lệnh:

Gpupdate /force

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>