(+84) 463.28.7979

Fedora / CentOS / RHEL Linux thay đổi hiển thị mặc định của máy tính để bàn


Có một tập tin cấu hình gọi là /etc/sysconfig/desktop tập tin này quản lý quy định hiện thị mặc định và tên máy tính desktop.

Quản lý hiển thị có thể bất kỳ một trong những điều sau:

[A] gnome (gdm).
[B] kde (dkm).
[C] xdm (xdm)

Máy tính để bàn có thể được sử dụng một trong những điều sau:

[A] KDE
[B] GNOME
[C] XFCE

Cách thay đổi Desktop từ Gnome sang KDE

Mở file /etc/sysconfig/desktop

#vi /etc/sysconfig/desktop

Đặt Desktop biến kde:

DESKTOP = “KDE”
DISPLAYMANAGER = “KDE”

Lưu và đóng file

Lúc này hệ thống sẽ sử dụng KDE cho tất cả người dùng, bạn cũng có thể sử dụng lệnh switch cho từng user như sau:

$Switchdesk kde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *