(+84) 463.28.7979

Gởi file với kích thước lớn đến nhiều địa chỉ email, ĐTDĐ


Gần như tất cả nhà cung cấp email giới hạn kích thước tập tin đính kèm. Trong Gmail, chúng ta chỉ có thể đính kèm tập tin nhỏ hơn 25 MB, và hầu hết các nhà cung cấp email hạn chế ít hơn thế. File đính kèm tin nhắn văn bản cũng hạn chế giống vậy.

WizDrop là một cách nhanh chóng để gửi một tập tin phương tiện truyền thông lên đến 100 MB cho bất kỳ điện thoại di động hoặc địa chỉ email .

wizdrop

Nhập địa chỉ email của bạn trong hộp From bên cạnh số 1.

Bên cạnh số 2, bạn nhấn Browse và tải lên tập của bạn . Bất kỳ file video, hình ảnh hoặc âm thanh, nhưng các tập tin không được nén. Giới hạn kích thước là 100 MB, do đó, video lớn hơn này sẽ cần phải được chặt mảnh.

Trong khi tập tin của bạn được tải lên, bạn có tùy chọn để thêm một dòng tiêu đề và thông điệp. Những chỉ sẽ xuất hiện trong email. Nếu bạn muốn gửi tập tin đến điện thoại di động, bỏ qua các tùy chọn này.

Nhập địa chỉ email và số điện thoại của những người mà bạn muốn nhận được tập tin này. Nếu gởi nhiều địa chỉ email hoặc số điện thoại thì sử dụng dấu chấm phẩy.

Nhập mã bảo vệ. Nếu dịch vụ không chấp nhận mã bạn gõ, nhấp vào mã bảo mật để tạo ra một hình mới.

Cuối cùng, nhấn vào nút Drop .

Một thông báo sẽ xuất hiện như hình

Gần như ngay lập tức, người nhận sẽ nhận được một liên kết qua email hoặc tin nhắn văn bản để tải về tập tin này. Đây là email nhận được:

Gmail có nhãn tin nhắn WizDrop vì vậy trông giống thư spam, bạn nên lưu ý điều này mà thông báo cho người nhận để tránh trường hợp tưởng là thư spam nên xóa.

Thành Tâm (Theo online-tech-tips)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>