(+84) 463.28.7979

Gửi thông báo tới người quản trị khi hệ thống bị lỗi


Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD với tên là “SendAlert” nếu chưa có và sửa dữ liệu cho nó thành 1 để Windows gửi thông báo cảnh báo cho nhà quản trị khi hệ thống của bạn có lỗi.

send-pm-admin

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ CrashControl
Name: SendAlert
Type: REG_DWORD
Value: 0- không gửi thông báo, 1- gửi thông báo cảnh báo cho nhà quản trị khi hệ thống bị lỗi.

Trần Quang Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *