(+84) 463.28.7979

Giữ kết nối SSH liên tục trên Linux


Đối với những người cần phải làm việc liên tục trên SSH thì có thể rất bực bội khi hệ thống tự động disconnect bạn sau một khoảng thời gian nhất định. Bài viết sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp để giữ kết nối SSH liên tục cho đến khi bạn ngắt kết nối.

ssh-alive-featured

Đăng nhập vào hệ thống của bạn hoặc mở Terminal trên Server và mở file /etc/ssh/ssh_config

sudo nano /etc/ssh/ssh_config

và thêm dòng sau vào cuối file:

ServerAliveInterval 60

Tùy chọn này không có gì để gửi một gói tin vô giá trị đến máy chủ ở mỗi 60 giây (không hoạt động) để giữ cho bạn luôn luôn kết nối SSH. Bạn có thể thử nghiệm với các giá trị khác, cao hơn hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào cấu hình hệ thống của bạn. Giá trị 60 là một điểm khởi đầu tốt để bắt đầu thử nghiệm.

Cấu hình theo từng người dùng

Nếu bạn không có quyền truy cập root vào hệ thống hoặc bạn chỉ muốn cấu hình cho tài khoản cá nhân của bạn, bạn có thể chỉnh sửa tập tin ~/.ssh/config

sudo nano ~/.ssh/config

Nếu tập tin không tồn tại thì bạn phải tạo tập tin mới.

Và thêm như sau:

Host *

ServerAliveInterval 60

Nhấn Ctrl + o để save hoặc Ctrl + x để thoát.

Và cuối cùng là khởi động lại dịch vụ SSH.

sudo service ssh restart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *