(+84) 463.28.7979

Hàm Asc trong Excel (VBA)


Trong Excel, hàm Asc trả về giá trị ASCII của một ký tự hoặc ký tự đầu tiên trong một chuỗi.

Cú pháp của hàm Asc như sau:

Asc(string)

String là chuỗi ký tự quy định để lấy giá trị của ASCII. Nếu có nhiều hơn một ký tự, hàm sẽ trả về giá trị ASCII của ký tự đầu tiên và bỏ qua tất cả các ký tự sau.

Áp dụng

Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Ví dụ:

Asc (“W”) giá trị trả về 87.

Asc (“Wednesday”) giá trị trả về 87.

Asc (“x”) giá trị trả về 120.

VBA code:

Hàm Asc chỉ có thể được sử dụng trong mã VBA. Ví dụ:

Dim LResult As Integer

LResult = Asc (“W”)

Trong ví dụ này, biến được gọi là LResult bây giờ sẽ có giá trị là 87.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *