(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13


Nginx – hay còn phát âm là engine x, hiện đang là 1 trong những hệ thống HTTP server miễn phí, mã nguồn mở và hiệu suất hoạt động tương đối cao. Nginx còn được biết đến với độ ổn định, giàu tính năng hỗ trợ, dễ dàng thiết lập, cấu hình và tốn ít tài nguyên hệ thống. Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Nginx trên nền tảng Fedora 13 server với PHP5 (qua FastCGI) và MySQL.

Lưu ý sơ bộ

Trong bài viết này, chúng ta sử dụng hostname server1.example.com và địa chỉ IP 192.168.0.100. Tùy từng hệ thống mà các bạn thay đổi thông số hostname và địa chỉ IP phù hợp.

Cài đặt MySQL 5

Sử dụng câu lệnh sau để cài đặt MySQL 5:

yum install mysql mysql-server

Sau đó tạo đường dẫn khởi động cho MySQL (dịch vụ của MySQL sẽ tự khởi động cùng hệ thống) và kích hoạt MySQL server:

chkconfig –levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start

Kiểm tra các dịch vụ mạng có đang ở trạng thái kích hoạt hay không:

netstat -tap | grep mysql

Kết quả hiển thị sẽ có dạng như sau:

[root@server1 ~]# netstat -tap | grep mysql
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 1448/mysqld
[root@server1 ~]#

Nếu không, chỉnh lại file /etc/my.cnf và chú thích bên ngoài lựa chọn skip-networking:

vi /etc/my.cnf

[…]
#skip-networking
[…]

Và khởi động lại MySQL server:

/etc/init.d/mysqld restart

Chạy lệnh sau:

mysql_secure_installation

để thiết lập mật khẩu cho tài khoản root (nếu không thì bất cứ ai cũng có thể truy cập cơ sở dữ liệu MySQL):

[root@server1 ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we’ll need the current
password for the root user. If you’ve just installed MySQL, and
you haven’t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <– gõ ENTER
OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] <– ENTER
New password: <– mật khẩu SQL root
Re-enter new password: <– mật khẩu SQL root
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
… Success!

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] <– gõ ENTER
… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] <– gõ ENTER
… Success!

By default, MySQL comes with a database named ‘test’ that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] <– gõ ENTER
– Dropping test database…
… Success!
– Removing privileges on test database…
… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] <– gõ ENTER
… Success!

Cleaning up…

All done! If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

[root@server1 ~]#

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *